KNAW

Onderzoek

Risicoprofiel voor coxartrose in de open populatie van 55-plussers

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Risicoprofiel voor coxartrose in de open populatie van 55-plussers
Looptijd 03 / 2001 - 03 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1283685

Samenvatting

De afgelopen decennia heeft men nieuwe inzichten verworven in de rol van verschillende risicofactoren bij het ontstaan van gewrichtsslijtage. Men gaat er nu van uit dat er een aantal factoren bestaan die het risico op het ontstaan van gewrichtsslijtage in het algemeen bepalen (systemische factoren). Hierbij spelen o.a. erfelijkheid, leeftijd, geslacht, voedingfactóren, en de botkwaliteit een rol. Daarnaast zijn er lokale factoren die vooral gewrichtsspecifiek kunnen inwerken. Hierbij denkt men bijvoorbeeld aan een afwijkende vorm van het gewricht, doorgemaakte gewrichtstraumata en een hoge belasting op dit gewricht door overgewicht, sport en/of werk. Ons onderzoek richt zich op het kunnen vaststellen van het risico op specifiek slijtage van de heup en in hoeverre dit wordt bepaald door lokale factoren en door systemische factoren. Er is gekozen voor slijtage van juist de heup omdat hierbij de invloed van lokale factoren nog maar in geringe mate is onderzocht en er nog veel onduidelijkheden zijn. Daarnaast is het verloop van de slijtage van de heup nogal wisselend. Bij sommige mensen werkt deze slijtage sterk invaliderend en bij anderen staat de aandoening vrijwel stil, verergert langzaam of verbetert zelfs. Daarom zal ook het risico worden vastgesteld op een snel invaliderende artrose en zal moeten worden nagegaan door welke lokale factoren dit risico verhoogd wordt. Bovenstaande studie zal worden uitgevoerd binnen de bevolkingsstudie in Ommoord bij 55-plussers (ruim 7000 personen), in Nederland bekend als de ERGO-studie, waar men nu al acht jaar deze 55-plussers volgt. Bij de personen in de studie zijn inmiddels de beginmeting, de drie-jaars en de zes-jaars meting verricht. We kunnen nu het ontstaan van een slijtage van de heup en het verloop ervan over een zes-jaars periode bestuderen. Voor onze onderzoeksvraag zullen nog extra metingen aan een deel van de röntgenfoto's moeten plaatsvinden en zullen nog vragenlijsten aan een deel van de personen moeten worden gestuurd. Daarnaast zal de aan te stellen onderzoeker vooral het eerste jaar van dit project, een grote bijdrage moeten leveren aan het 'lezen' en 'scoren' van de röntgenfoto's die bij de follow-up meting na zes jaar zijn gemaakt om aan- of afwezigheid van slijtage van de heup vast te stellen. Tijdens het eerste jaar zal de onderzoeker zich ook moeten inlezen in het onderwerp, een voorlopig analyseplan op moeten stellen en, de vragenlijsten moeten samenstellen. Tijdens het tweede jaar zal het vragenlijstonderzoek plaatsvinden. Het tweede en derde jaar worden besteed aan het analyseren en rapporteren van de resultaten.

Samenvatting (EN)

During the past decades new insights have been gained into the role of several risk factors in the aetiology of joint abrasion. It is presently assumed that there are a number of factors that determine the risk of joint abrasion in general (systemic factors). In this process among other things genetic factors, age, sex, nutitional factors and bone quality play a role. In addition there are local factors that may act mainly joint specifically, e.g. a deviating shape of the joint, past joint traumas and a high load on the joint due to overweight, sport and/or work. This study aims at the assessment of the risk of specific abrasion of the hip and to what extent this is determined by local and systemic factors. Abrasion of the hip has been chosen since the influence of local factors in this process has only been scarcely studied and there are still many uncertainties. Moreover the course of hip abrasion varies rather strongly. In some people this abrasion is strongly invalidating and in other patients the disease is stationary, deteriorates slowly or even improves. Therefore the risk will be assessed of a rapidly invalidating arthrosis and it has to be examined by which local factors this risk will be increased. This study will be done in the frame of the population study at Ommoord in people aged over 55 (more than 7000 persons), in The Netherlands known as the ERGO study, in which these 55+ people have been followed already eight years. In the persons enrolled in the study, the initial measurement, and the three- and six-year measurements have been done. It is now possible to study abrasion of the hip and its course over a period of six years. For the research question a number of additional measurements on a number of the X-ray pictures have to be done and still questionnaires have to be sent to part of the people. During the first year substantial effort has to be put in the 'reading' and 'scoring' of the X-ray pictures made in the follow-up measurement after six years in order to assess absence or presence of hip abrasion. During the first year also a literature study has to be done, a preliminary analysis plan has to be made and the questionnaires have to be set up. During the second year the questionnaire study will be carried out. Analysis and reporting of the results will be done in the second and third year.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23210 Huid- en geslachtsziekten, reumatologie, orthopedie
D23330 Radiologie, radiotherapie
D23380 Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie