KNAW

Onderzoek

Geïntegreerde huisvesting nertsen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Geïntegreerde huisvesting nertsen
Looptijd 2000 - 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1283735

Samenvatting

Het onderzoek heeft als doel een (toekomstig) huisvestingssysteem voor nertsen te ontwerpen, waarin nertsen een gevarieerd gedrag kunnen vertonen (o.a. solitair- en sociaal spel, sociaal poetsen en slapen) dat aansluit op hun soorteigen gedragsrepertoire en waarbij stereotypieën, staartzuigen en extreme vormen van agonistisch gedrag (aanval- en vluchtgedrag) niet respectievelijk nauwelijks zullen voorkomen. Dit alles met het oog op de verbetering van het welzijn van nertsen. Om deze doelstelling te bereiken worden de in vorig onderzoek ontwikkelde familiekooien, de aanpassingen uit het Plan van Aanpak en de voorschriften voor mestverwerking als uitgangspunten gebruikt. De verdere ontwikkeling bestaat uit het optimaliseren van de bewegingsmogeljikheden in het systeem en het verrijken van de ruimte ter bevordering van het soorteigen gedrag. In de tweede helft van 2002 is ter aanvulling van gedrags-waarnemingen, ook de invloed van kooiverrijking en de wijze van sociale huisvesting op stress-fysiologische parameters onderzocht. Hiermee is een benodigde onderbouwing van de mate van welzijn verkregen. In 2003 is het onderzoek aan familiegroepshuisvesting en kooiverrijking voortgezet. Voorts is, met het oog op mogelijke implementatie van zwemwater, een voor de praktijk bruikbaar zwemwatersysteem (zwemgoot) getoetst. De verkregen resultaten dienen als basis voor verdere ontwikkeling van huisvestingssystemen om het welzijn van nertsen te verbeteren. In 2003 is gestart met het opstellen van een uitgebreide rapportage van de ontwikkelde kennis over de afgelopen jaren van onderzoek. De beoogde rapportage bestaat uit het geven van informatie over een verantwoorde houderij en management van volwassen en jonge dieren. Er wordt verslag gedaan van de verschillende mogelijkheden van sociale huisvesting (familiegroepen, puppengroepen, huisvesting in paren). Daarnaast wordt ingegaan op de benodigde mate van kooiverrijking en inrichting van de kooi om negatief gedrag zoals agressie, staartzuigen en stereotyp gedrag te beperken, en een grote variatie in soortspecifiek gedrag te waarborgen. Eindrapportage zal in 2004 plaatsvinden. Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten
Het project wordt in 2004 afgesloten met een Praktijkrapport en een sectordag. Daarnaast zijn er regelmatig op ad hoc basis contacten met het beleid.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. M.A.W. Ruis

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22300 Diergedrag, dierpsychologie
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie