KNAW

Research

Derivation location specific norms for metals in agricultural crops

Pagina-navigatie:


Update content


Title Derivation location specific norms for metals in agricultural crops
Period 2002 - 2005
Status Completed
Research number OND1283794

Abstract (NL)

Het gebruik van bodem - plant relaties voor het afleiden van lokatie-specifieke normen is een nieuwe ontwikkeling die in het kader van de BodemGebruikswaarden actueel geworden is. Er bestaan echter nog verschillende concepten en ook de data die gebruikt zijn om dergelijke meer of minder statistische relaties af te leiden zijn verschillend per instituut. Ook is er nog onduidelijkheid wat de onzekerheid is van dergelijke modellen wanneer op basis van bepaalde invoergegevens (bodemkaarten, geinterpoleerde bestanden of meetgegevens) kritische bodemgehalten berekend worden. Het is derhalve zaak om enerzijds zoveel mogelijk geschikte informatie bij elkaar te krijgen in een voor derden beruikbaar bestand en anderzijds te streven naar een vorm van consensus over de aard van de relaties die in verschillende modelomgevingen gebruikt gaan worden. Hierbij moeten dus alle partijen die bezig zijn met de ontwikkeling van BGW's en bodem-plant relaties nauw betrokken zijn. In dit kader zijn dat naast ALTERRA ook het RIVM en RIZA.DoelstellingVerbetering van de instrumenten om locatie specifiek bodem kwaliteitsnormen voor landbouwgewassen te kunnen afleiden in het kader van de BodemGebruiksWaardenAanpakMet behulp van bestaande gegevens aangevuld met nieuwe informatie (zie project 85117-01) wordt de betrouwbaarheid van de instrumenten om locatie specifiek bodem gebruikswaarden voor landbouw en natuur af te leiden vergroot. Doel hierbij is te komen tot koppeling van de expertise en gegevens van ALTERRA, RIVM en RIZA. Bij de genoemde instanties zijn veel gegevens over bodem en gewas kwaliteit aanwezig. Ofschoon er al een zekere mate van consensus bestaat over de manier waarop bodem en gewas kwaliteit aan elkaar gekoppeld kunnen worden is het noodzakelijk te streven naar een verdergaan de samenwerking op dat gebied. Aanleg van een gezamenlijke database die door alle partijen gebruikt kan worden, maar die in eerste instantie bedoeld is om te komen tot een beter instrumentarium is daarbij een eerste doelstelling. Een tweede daarop volgende doelstelling is na te gaan welk type van model of statistische relatie het best toepasbaar is om de koppeling tussen bodem en gewas kwaliteit op nationale schaal te kunnen maken. Op dit moment bestaan de zgn. bodem - plant relaties die zowel door ALTERRA als door RIVM gebruikt worden. Er zijn echter verschillende concepten denkbaar die onder meer verschillen door de manier van afleiden beduidend van elkaar kunnen afwijken. Naast het afleiden van een consensus model voor de beschrijving van de bodem - plant relaties is het ook noodzakelijk na te gaan wat de onzekerheid van dergelijke modellen is en welk aspect (de modellen zelf of de invoer van data) het meest bijdraagt aan de uiteindelijke modelonzekerheid. AfbakeningHet werk binnen dit project zal in 2002 gericht zijn op bestaande concepten. Het toetsen van nieuwe concepten die in andere projecten ontwikkeld zijn zal in een latere fase aan de orde komen. Doel is om relatief korte termijn verbeterde instrumenten te Resultaten/produkten1. Een database met daarin de gekoppelde gegevens van bodem en gewas data voor zover aanwezig binnen de genoemde instituten. 2. Een consensus model voor de afleiding van bodem- dan wel lokatie specifieke normen voor een aantal (in eerste instantie Cd, Zn, en voor zover mogelijk Cu en Pb) dat inhoudelijk gedragen wordt door ALTERRA, RIVM, en RIZA.3. Inzicht in de grootte van de onzekerheid van de modelvoorspellingen van het eerder genoemde model concept. Deze modelonzelkerheids analyse loopt paralel aan die welke voor andere gelijksoortige modellen uitgevoerd wordt (o.a. partitierelaties)

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. P.F.A.M. Romkens

Classification

D16400 Information systems, databases
D16800 Computer simulation, virtual reality
D18130 Soil
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation