KNAW

Research

Critical metal stresses in agriculture, forests and surface water

Pagina-navigatie:


Update content


Title Critical metal stresses in agriculture, forests and surface water
Period 2002 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1283845

Abstract (NL)

Doel van het project
Het vaststellen van het verschil tussen huidige en kritische belastingen van de zware metalen lood, cadmium, koper en zink op bossen en landbouwgronden en oppervlakte wateren in Nederland.
Werkwijze van het project
Modelontwikkeling, modelvalidatie en modeltoepassing op landbouwgronden, bosgronden en oppervlaktewater, zoals hieronder aangegeven. Landbouwgronden:
Huidige metaalbelastingen van landbouwgronden via mest en depositie zullen worden geschat op basis van mestscenariomodellen (CLEAN) en depositiemodellen (OPS/TREND).
Kritische belastingen voor landbouwgronden zullen worden berekend op basis van (deels verder te ontwikkelen) normen m.b.t.
- Accumulatie in de bodem (geen verdere ophoping),
- Gehalten in voedselgewassen,
- Effecten op bodemleven, (b.v. wormen, micro-organismen en nematoden),
- Grondwaterkwaliteit.
Bosgronden:
Huidige metaalbelastingen van bosgronden vindt alleen plaats via depositie en die belasting zal worden geschat op basis van depositiemodellen (OPS/TREND), waarbij rekening wordt gehouden met het filterend effect van bossen voor droge depositie.
Voor bosgronden zullen de kritische belastingen worden berekend op basis van dezelfde criteria als voor landbouwgronden met uitzondering van voedselveiligheid wat hier geen rol speelt.
Oppervlaktewater:
Huidige metaalbelastingen van oppervlaktewater zal worden geschat op basis van de depositie op oppervlaktewater (depositiemodellen OPS/TREND) en de laterale afvoer van metalen uit landbouwgronden via sloten op basis van een metaaltransportmodel, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in hydrologie in afhankelijkheid van bodemtype en grondwaterstand. Voor oppervlaktewater zullen de kritische belastingen worden berekend op basis van criteria voor de oppervlaktewaterkwaliteit in relatie tot effecten op aquatische organismen.
Beoogde (tussen) resultaten van het project
Inzicht in:
- Huidige metaaltoevoer op bodem, grond en oppervlaktewater en de verschillen met de kritische metaalbelasting;
- Te verwachten metaaltoevoer op bodem, grond en oppervlaktewater bij implementatie van het verwachte mestbeleid en emissiebeleid en de verschillen met de kritische metaalbelasting.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. W. de Vries

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18120 Surfacewater and groundwater
D18130 Soil
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation