KNAW

Research

BO-01-396 Soil quality and -management

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-01-396 Soil quality and -management
Period 2002 - 2006
Status Completed
Research number OND1284023
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Doel Verdieping van de kennis die verband houdt met het voorkomen van de contaminanten en de daaraan gerelateerde risico's (opname door gewassen, uitspoeling naar grondwater en effecten op organismen in de bodem) en de ontwikkeling van instrumenten (DSS) die op basis van de kennisverdieping in staat zijn actuele en potentiële risico's in te schatten, en de effecten van maatregelen (bijv. in het kader van actief bodembeheer) te kwantificeren.

Resultaten
Kennisverdieping voor wat betreft het gedrag van contaminanten; onder andere verbeterde methodieken/modellen voor de inschatting van de beschikbaarheid van metalen in de bodem (verdeling vast - bodemvocht; opname door gewassen, modelkoppeling chemie - transport); Ontwikkeling en finetuning van BGW Landbouw en natuur waarbij in samenwerking met ministerie VROM (RIVM) en V & W (RIZA) gewerkt wordt aan de concrete invulling van de Bodemgebruikswaarden voor Landbouw en Natuur; Beoordeling van bodemkwaliteit en risico's op regionale en nationale schaal. Hiertoe worden o.a. bodemkwaliteitskaarten gemaakt die de huidige bodemkwaliteit koppelen aan de gewaskwaliteit en risico voor normoverschrijding in beeld brengen. Daarnaast worden gekoppelde modelsystemen ontwikkeld die één of meerdere aspecten van de milieukwaliteit (grondwater, samenstelling bodemvocht) in beeld brengen en de invloed van (veranderingen in) bodemgebruik en belasting daarop. Delen van deze systemen worden weer gebruikt bij het ontwikkelen van beslissingsondersteunende systemen. Actief Bodembeheer en DSS ontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen en valideren van beslissingsondersteunende systemen die de gebruiker in staat stellen effecten van (veranderend) landgebruik (incl. gewas- en mestkeuze, maar ook het opbrengen van bagger in het landelijk gebied) na te gaan. Concreet houdt dit onder meer in ontwikkeling van een DSS voor phytoremediëring en voor de lange termijn effecten voor bodemkwaliteit bij opbrengen van bagger. In sommige van deze systemen wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Actief Bodembeheer als onderdeel van mogelijke ingrepen.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. P.F.A.M. Romkens

Classification

D15300 Physical geology
D15600 Hydrospheric sciences
D18130 Soil
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation