KNAW

Onderzoek

Geïntegreerde vollgegrondsgroentensystemen Meterik; Telen met Toekomst

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Geïntegreerde vollgegrondsgroentensystemen Meterik; Telen met Toekomst
Looptijd 2002 - 2005
Status Afgesloten
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=39&titel=&p_id=24&t_id=21
Onderzoeknummer OND1284267

Samenvatting

[Achtergrond]:
Het grootste probleem in de vollegrondsgroenten in Zuidoost Nederland is de te hoge nitraatconcentratie in het grondwater. Deze ligt vaak enkele keren hoger dan de EU-nitraatnorm van 50 mg/l. Aandachtspunten bij het verlagen hiervan zijn het overschot aan dierlijke mest in de regio, en de risico s voor de opbouw van populaties van schadelijke nematoden bij de inzet van groenbemesters
[Doel van dit project]:
Ontwikkelen van duurzame systemen voor de vollegrondsgroenteteelt in het zuidoostelijk zandgebied. Met name duurzaam in het gebruik van nutriënten en pesticiden. De onderzoekers zetten alle beschikbare toepasbare kennis in en bekijken hoever ze de problemen kunnen oplossen. Hierbij mijden ze risico s van misoogsten niet. Het uiteindelijk doel is het behalen van de waterkwaliteitsnormen.
Meterik; onderdeel van Telen met toekomst
Proeflocatie Meterik in het zuidoostelijk zandgebied is het kernbedrijf voor de vollegrondsgroenteteelt binnen het project Telen met toekomst. Telen met toekomst is één van de Nitraatprojecten van de Ministeries van LNV en VROM. In dit project ontwikkelen en verspreiden we kennis over mineralenmanagement, geïntegreerde gewasbescherming en het inpassen van natuur-, landschap- en waterbeheer in de bedrijfsvoering. Dit doen de onderzoekers en adviseurs samen met 33 ondernemers uit de akkerbouw, vollegrondsgroente-, bloembollen- en boomteelt, en naast Vredepeel op nog 3 kernbedrijven; akkerbouw in Vredepeel, boomteelt in Meterik, en bollenteelt op proefboerderij De Noord in St. Maartensbrug. Meer informatie staat op: http://www.telenmettoekomst.nl/
[Werkwijze binnen dit project]:
Sinds 1990 bouwt Wageningen UR aan de opbouw van ervaring met bedrijfssystemenonderzoek in Meterik. We stemmen de systemen af op regionale bedrijfskenmerken en de specifieke problemen met bodem, nutriënten, pesticiden en kwaliteitsproduktie, met binnen Telen met toekomst speciale aandacht voor nutriënten. Het kernbedrijf bestaat uit drie systemen: een preibedrijf met prei in rotatie met akkerbouwgewassen, een bladgewassenbedrijf met ijssla, Chinese kool en winterprei en een aardbeienbedrijf. Het preibedrijf en het bladgewassenbedrijf hebben een praktijkgericht deel en een milieugericht deel. Bij de bemesting houden we in alle systemen vooraf rekening met de verwachte stikstofmineralisatie uit de bodem. In het milieugerichte deel voeren we de gewasresten af van de laatste teelten sla en Chinese kool (zie foto). In de aardbeien en in prei in het milieugerichte deel passen we fertigatie toe. Verder maken we zoveel mogelijk gebruik van rijen- of bandbemesting. Jaarlijks testen en verbeteren de onderzoekers het systeem volgens een gestructureerde methodiek: Vooraf hebben we per onderzoeksthema maatstaven gedefinieerd met streefwaarden. We vergelijken de behaalde resultaten met de streefwaarden, analyseren vervolgens de tekorten, en proberen deze tekorten het volgend jaar te verminderen door verbetering van het systeem. In Telen met toekomst doen onderzoekers van Alterra, RIVM en Plant Research International daarnaast jaarlijks metingen om de uitspoeling van stikstof en fosfaat te karakteriseren.
[Voorlopige resultaten]:
De nitraatconcentratie in het grondwater op 3,5 meter (146 mg/l in 2002) is nog fors hoger dan de EU-nitraatnorm (50 mg/l). Wel is de nitraatconcentratie in het bodemvocht op 1 meter lager (96 mg/l in 2002). In het milieugerichte deel waar gewasresten zijn afgevoerd was de concentratie nog veel lager (30 mg/l in 2002). Aanscherping van de bemestingsstrategie met onder andere afvoer van alle gewasresten (zie foto) en groenbemesters lijkt dus nodig.
[Producten]:
Sukkel, W. en P.A.C. Koot, 2002. Geïntegreerde vollegrondsgroenteteelt, Zuidoost Nederland, PPO-Bedrijfssystemen nr. 7, 56 pp. Bestelinfo: stort per exemplaar 20,- op bankrekeningnr. 36.70.17.369 van Rabobank Wageningen t.n.v. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Publicatieverkoop Lelystad. Vermeld op uw betaalopdracht 'PPO 306-7', het gewenste aantal exemplaren en uw volledige adres. rapport downloaden (793 kB) [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_802.pdf]
Wijnands, F.G., P. van Asperen, P.L. de Wolf en J.J. de Haan, 2003. Geïntegreerde gewasbescherming; ontwerpen, testen en verbeteren. PPO-bedrijfssystemen, 44 pp. Bestelinfo: stort per exemplaar 20,- op bankrekeningnr. 36.70.17.369 van Rabobank Wageningen t.n.v. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Publicatieverkoop Lelystad. Vermeld op uw betaalopdracht 'PPO 313, het gewenste aantal exemplaren en uw volledige adres. rapport downloaden (2,7 mB) [http://www.syscope.nl/upload/project_alinea_803.pdf]
artikelen
Horst, A. van der. Meter maakt effect nitraatmaatregel zichtbaar. Oogst Landbouw. 19 juli 2002. Vol. 15 No. 29 Pag. 41.
lezingen en excursies
Neeteson, J.J., J.J. de Haan, A.L. Smit en J.W.A. Langeveld. Nutrient balances in vegetable production systems. Keynote lecture held at the XXVIth IHC conference, Held in Toronto, 15-17 August 2002.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. J.J. de Haan

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie