KNAW

Research

Nature, landscape and water on practical centres and test farms

Pagina-navigatie:


Update content


Title Nature, landscape and water on practical centres and test farms
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/home/project_item.asp?ph_id=49&titel=programma
Research number OND1284382

Abstract (NL)

Doel:
Met de start van het onderzoeksprogramma Multifunctionele Bedrijfssystemen (400-V) van Wageningen UR zijn de verschillende projecten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de proefbedrijven van PPO en de praktijkcentra van ASG samengevoegd tot één nieuw project: Natuur, Landschap en Water op proefbedrijven en praktijkcentra. In dit project zijn nu 5 landbouwsectoren vertegenwoordigd (akkerbouw, veehouderij, bollenteelt, boomteelt en fruitteelt) en er zijn ruim 10 onderzoekslocaties bij betrokken. Door de verspreide ligging van de proefbedrijven en praktijkcentra is een vrijwel landelijke dekking ontstaan, en kunnen we het onderzoek uitvoeren op de meest gunstige locatie. Naast het onderzoek op proefbedrijven en praktijkcentra doen we studies aan actuele onderwerpen, zoals verwerkingsmogelijkheden van akkerrandmaaisel, beschermde dieren en planten en hun binding met landbouwgebieden en het verspreiden van bestaande kennis naar de praktijk.

Werkwijze:
a. Het verzamelen van kennis over de integratie en het behoud van natuur- en landschapswaarden in een landbouwkundige omgeving (wetenschappelijk onderzoek), br> b. Het demonstreren en promoten van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het uitdragen van kennis op dit gebied (demo-objecten),
c. Het behouden en structureel versterken van de natuur- en landschapswaarden en de belevingswaarde van de landbouwkundige omgeving (lopend onderhoud).

Het unieke aan natuur en landschap is, dat beide aan kwaliteit en kwantiteit toenemen als zij óf ongestoord over langere perioden kunnen ontwikkelen óf zorgvuldig en doelgericht beheerd worden. Natuur en landschap hebben een blijvend karakter en het bijbehorende onderzoek is daarmee fundamenteel verschillend van traditioneel landbouwkundig onderzoek.

Deelprojecten

Het project bestaat uit meer dan tien deelprojecten. Voorbeelden hiervan zijn:

- Akkerrandenonderzoek, proefbedrijven Kooijenburg, Vredepeel, Westmaas, OBS (onderzoek),
- Natuurvriendelijke oevers, proefbedrijf Boskoop (demo),
- Natuurstroken, proefbedrijf Randwijk (demo),
- Poel, stapstenen en natuurvriendelijke oevers, proefbedrijf Lisse (demo),
- Herintroductie bloemrijk grasland, praktijkcentrum Zegveld (onderzoek),
- Grutto's en bemesting, praktijkcentrum Nij Bosma Zathe (onderzoek).

Resultaten:
In de Akkerrandenonderzoek op de proefboerderijen neemt de diversiteit aan planten toe. Door het verschraalbeheer in deze akkerranden neemt het aantal stikstofminnende soorten af; dit zijn vaak lastige akkeronkruiden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. G.K. Hopster

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation