KNAW

Research

Female spinners in the Dutch Republic

Pagina-navigatie:


Update content


Title Female spinners in the Dutch Republic
Period 01 / 2002 - 03 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1284941

Abstract (NL)

In De draad in eigen handen onderzoekt historica Elise van Nederveen Meerkerk de sekseverhoudingen binnen de textielnijverheid in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met name het spinnen en weven. Met reden: de textielnijverheid was hier in de zeventiende en achttiende eeuw een belangrijke economische tak, waarin zowel mannen als vrouwen werkten. Centraal in dit proefschrift staan vier plaatsen waarin de textielnijverheid een voorname positie innam: Leiden, s-Hertogenbosch, Tilburg en Zwolle. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel het macroniveau, de betekenis van de bedrijfstak voor de nationale economie, als het microniveau: wat betekenden bepaalde ontwikkelingen voor de individuele textielarbeid(st)er? De studie, die zowel gebaseerd is op uitgebreid onderzoek in regionale archieven als op nationale en internationale historische literatuur, levert een schat aan nieuwe gegevens op. Zo blijkt dat, anders dan velen denken, spinnen in de vroegmoderne tijd geen exclusief vrouwenberoep was: ook veel mannen sponnen. Voor de eerste keer is een systematische berekening gemaakt van de vraag naar spinarbeid in de zeventiende en achttiende eeuw. Ook zijn voor het eerst reeksen spinlonen voor die periode in kaart gebracht. Dit onderzoek maakt duidelijk dat binnen de textielnijverheid zeker sprake was van arbeidsdeling naar sekse, maar dat deze niet eenduidig kan worden verklaard. Er ligt een intrigerend web van economische, sociaal-culturele en institutionele factoren aan ten grondslag, die elkaar beïnvloedden én versterkten. Niettemin lijken economische ontwikkelingen en de opkomst van de loonarbeid doorslaggevend te zijn geweest.

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D34000 History
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation