KNAW

Research

WOT-04-394 Nature Management Planning Office

Pagina-navigatie:


Update content


Title WOT-04-394 Nature Management Planning Office
Period 2002 - 12 / 2007
Status Completed
URL http://www.natuurplanbureau.nl/
Research number OND1285032
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

doel:
Vanaf 2007 kent dit programma een nieuw nummer: 006

De Natuurplanbureaufunctie is een wettelijk vastgelegd instrument ter ondersteuning van het natuurbeleid. Functies zijn het signaleren van trends en problemen, het evalueren van beleidsprestaties en het maken van prognoses over de mate waarin het beleid de doelen realiseert, alsmede het vertalen van trends in de samenleving en het ruimtegebruik in termen van kansen en bedreigingen voor natuur
Het programma wordt uitgevoerd onder de bepalingenvan het WOT-statuut. Hiermee wordt maximale transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid nagestreefd.

Beoogde kennisproducten

Wettelijke producten
Productie van de jaarlijkse Natuurbalans met daarin een thematische verkenning van de geldstromen in relatie tot het natuurbeleid.
Productie en onderhoud van het Natuurcompendium (website MNC.nl). Daarin wordt achtergrondinformatie voor de producten van het Milieu- en Natuurplanbureau actueel gehouden en weergegeven.
Thematische studies over de ecologische hoofdstructuur, het agrarisch natuurbeheer en het soortenbeleid, .
Uitvoering van de Verkenning Biodiversiteit en Nederland Later (2006) zal verschijnen in 2007.

Quick Response Functie
De Natuurplanbureaufunctie wordt ingeschakeld om bij verschillende beleidstrajecten interactief ondersteuning te verlenen, bijvoorbeeld met tussentijdse scenariostudies en het doorrekenen van programma's van politieke partijen. In 2006 vallen onder meer adviesvragen te verwachten over de verkiezingsprogramma's.

Sturing en verwerking van Onderbouwend onderzoek en Kennisbasis
Het adequaat uitvoeren van de Natuurplanbureaufunctie en het efficiƫnt tot stand brengen van de Wettelijke producten en de ad hoc adviezen vraagt om een adequate en actuele kennisbasis, inclusief bijbehorend instrumentarium. De informatie de WOT Natuur & Milieu in haar producten gebruikt, wordt gebaseerd op kennis die in het Onderbouwend Onderzoek (WOT-04-002) en in de Kennisbasis (KB-01-007) van DLO is ontwikkeld.

Informatievoorziening en Methodologie
Activiteiten betreffende de informatielogistiek vallen vanaf 2003 hieronder. In 2006 wordt ook de structurele regeling van de kwaliteitszorg van modellen en data voor het MNP binnen dit onderdeel gebracht.

Communicatie, management en ondersteuning
De algemene coƶrdinatie en programmaleiding, en de communicatie valt onder dit onderdeel. Hiertoe hoort het aanbrengen en bewaking van de samenhang tussen de voorgaande onderdelen in relatie tot de jaarlijkse kaderbrief van LNV over de Natuurplanbureaufunctie.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. P.J.W. Hinssen

Related research (upper level)

Classification

D16100 Computer systems, architectures, networks
D18100 Exploitation and management physical environment

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation