KNAW

Onderzoek

BO-02-383 Biodiversiteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-02-383 Biodiversiteit
Looptijd 2001 - 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1285063
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

Doel:
Het ontwikkelen, toepasbaar maken en toepassen van kennis op het gebied van natuurlijke biodiversiteit, ruimtelijke ecologische samenhang en soortenbescherming.

Resultaten
Thema 1. Ontsnippering en verbindingszones: Kwantitatieve richtlijnen voor de inrichting van optimaal functionerende verbindingszones in relatie tot de kwaliteit van de te verbinden leefgebieden; Bepaling van de effectiviteit van verbindingszones en ontsnipperende maatregelen voor soortgroepen die relevant zijn voor het natuurbeleid; Kwantitatieve gegevens m.b.t. dispersie en ander ruimtelijk gedrag van soorten nodig voor onderbouwing en toetsing van ruimtelijk-ecologische voorspellingsinstrumenten; Uitwerking van een verkenning om in de Gelderse Poort een kernpopulatie edelherten te vestigen als onderdeel van een robuuste verbinding Veluwe-Gelderse Poort-Reichswald.

Thema 2. Bedreigde soorten: Begeleidende projecten ten behoeve van de herintroducties van diersoorten, met name otter en hamster; Uitvoering van onderzoeksparagrafen van soortbeschermingsplannen; Bepaling van sleutelfactoren bij achteruitgang van weidevogels; Evaluatie van de rol van genetische diversiteit als onderdeel van duurzame instandoudingscondities, met name ten behoeve van habitatrichtlijnsoorten; Ecologisch onderzoek aan habitatrichtlijnsoorten met name overzicht van naar belang geordende leefgebieden (kernpopulaties) van amfibieƫn per soort; Kortlopend soortgericht onderzoek ten behoeve van actuele beleidsvragen

Thema 3. Hotspots biodiversiteit: Bepaling van de mate van overlap van hotspots van diverse taxa inclusief voor minder gebruikelijke taxa (bv. Paddestoelen en diverse insectengroepen) op nationale schaal; Ecologische kennis voor de uitvoering van maatregelen in het kader van het OBN gericht op duurzame instandhouding van hotspots biodiversiteit

Thema 4. Europese ecologische netwerken: Onderzoek naar de betekenis van ecologische corridors op Europees schaalniveau; Opzet van een Europees netwerk van vegetatiegegevens als basis van een expert systeem voor het beheer en planning van vegetatie en landschap in Europa; Uitwerking van 'target species concept' als onderdeel van PEEN.

Thema 5. Natuurplanbureau:
Ontwikkeling en toetsing van graadmeters met betrekking tot aspecten van biodiversiteit; Ontwikkeling en toepassing van kennissystemen en voorspellingsinstrumenten nodig voor het opstellen van balansen en verkenningen; Onderzoek naar de effectiviteit van (agrarisch) natuurbeheer, ecologische verbindingszones e.d.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. R.J. Bijlsma

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16000 Informatica
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie