KNAW

Research

Testing guarded fertilizer application

Pagina-navigatie:


Update content


Title Testing guarded fertilizer application
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-05/398-I/1-3/producten.htm
URL http://www.kennisonline.wur.nl/BO/BO-05/398-I/1-3/afbeeldingen.htm
Research number OND1285363

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
In 2005 worden de rapportages voltooid over het praktijk-onderzoek dat binnen toetsing geleide bemestingssystemen in 2004 werd uitgevoerd. Dat wil zeggen over toetsing van systemen voor geleide bemesting (GB) in 1) aardappelen, 2) prei en 3) bloembollen.
Zowel in de proeven die in het kader van dit programma eerder werden uitgevoerd, als bij de toetsen welke in samenwerking met telers op hun bedrijven werden uitgevoerd, is naar voren gekomen dat met GB soms zeer grote besparingen (tot 100 kg N/ha of meer) mogelijk zijn zonder enige opbrengst- of kwaliteitsderving.
Tegelijkertijd bleek dat GB systemen nog niet zodanig scherp zijn dat ze in alle gevallen een N-tekort tijdig kunnen signaleren. Daardoor kan soms toch opbrengst- of kwaliteitsverlies optreden. Het is noodzakelijk GB systemen verder te ontwikkelen. Het best gebeurt dat in een praktijkcontext. Geleide bemesting zal op den duur in de plaats moeten komen van de nu nog veel gebezigde praktijk van overbemesting voor de zekerheid . In veel jaren is de overdosering onnodig en leidt tot grote N-verliezen. Bij de verdere ontwikkeling zal naar een effectieve combinatie van bodem- en gewasindicatoren gezocht worden. Na het veldwerk van de afgelopen drie jaren wordt nu voorgesteld dat bovendien meer aandacht geschonken moet worden aan:
- Het meewegen van een meting/indicator voor de te verwachten N-verliezen bij de N-gift berekening (tot nu toe werd het beperken van N-verliezen alleen als doel gezien en niet als middel om de N-buffer-component omlaag te krijgen).
- Bepaling van de bodemlaagdiepte die substantieel aan Nmin bijdraagt (ipv standaard diepte bv 30 cm) en verrekening hiervan bij het kwantificeren van de gift.
- Factoren die het verschil tussen N-behoefte en daadwerkelijke N-opname bepalen, en het beinvloeden van die factoren. Bij sommige gewassen dat gat groot ; kan daar iets tegen gedaan worden?
Deze aspecten zullen bij de ontwikkeling van nieuwe veldtoetsen in beschouwing genomen moeten worden GB methoden betrouwbaarder dus meer toepasbaar te maken.
Het experimentele werk wordt zoveel mgoelijk uitgevoerd met telers in Telen met Toekomst.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
- 398-infobladen;
- Rapporten over GB toetsen in resp. aardappel, prei, bollen
- Overzichtsrapport over potenties en beperkingen van GB (tenzij in 2004)
- Samenvattend artikel over mogelijkheden van GB in vakpers

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. S. Radersma

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation