KNAW

Research

Environmental user space

Pagina-navigatie:


Update content


Title Environmental user space
Period 2002 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1285407

Abstract (NL)

[Doel van het project]:
Er is behoefte aan een methodiek waarbij op eenvoudige wijze de interactie tussen landbouw-, milieu- en natuurrandvoorwaarden in kaart kan worden gebracht. In dit project wordt een eenvoudige methodiek ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke teelten/landbouwsystemen duurzaam aanwezig kunnen zijn in een bepaalde regio, rekening houdend met de functies van de betreffende regio (landbouw, natuur, recreatie), alsmede specifieke (geo)hydrologische situatie en de eigenschappen van de grondsoorten. In 2002 is een eenvoudige methodiek ontwikkeld (uitbreiding van het model INITIATOR). In 2003 is deze methodiek toegepast voor het vaststellen van de nutriƫntendruk in vier regio s. In 2004 is de methodiek verder ontwikkeld en verfijnd en gekoppeld aan de data-bestand GIAB. De methodiek wordt in 2004 gerapporteerd en gepubliceerd in de proceedings van twee internationale symposia.
[Werkplan 2005]:
De focus in 2005 ligt op het rapporteren en publiceren van het DSS, inclusief de resultaten van een case-studie waarin de volledige DSS is toegepast. In deze case-studie 2005 wordt de methodiek toegepast om effecten door te rekenen van het verplaatsen mestproductie en/of verwerken van mest op de milieukwaliteit van regio s. Hiertoe zal eerst op nationale schaal een verkenning worden uitgevoerd naar de milieugebruiksruimte binnen Nederland, waarbij naast doelstellingen voor N- en P-concentraties in grond- en oppervlaktewater ook andere thema s (ammoniak, stank, zware metalen, broeikasgasemissies, bodemvruchtbaarheid) worden meegenomen. Na deze verkenning wordt ingezoomd op enkele regio s waarin milieukwaliteitsdoelstellingen fors worden overschreden en op regio s waarin nog milieugebruiksruimte aanwezig is.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
- Technisch rapport met volledige beschrijving van het DSS
- Publicatie in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift
- Publicatie in een vakblad (Bodem, H2O, Boerderij of Arena)
- Informatieblad in kader 398
- Presentatie op een internationaal wetenschappelijk congres (waarschijnlijk 14th N workshop)
- Presentatie op congres/workshop in Nederland, bv. Bodembreed

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. G.L. Velthof

Related research (upper level)

Classification

D12100 Metrology, scientific instrumentation
D18130 Soil
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation