KNAW

Onderzoek

Milieugebruiksruimte

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Milieugebruiksruimte
Looptijd 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1285407

Samenvatting

[Doel van het project]:
Er is behoefte aan een methodiek waarbij op eenvoudige wijze de interactie tussen landbouw-, milieu- en natuurrandvoorwaarden in kaart kan worden gebracht. In dit project wordt een eenvoudige methodiek ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke teelten/landbouwsystemen duurzaam aanwezig kunnen zijn in een bepaalde regio, rekening houdend met de functies van de betreffende regio (landbouw, natuur, recreatie), alsmede specifieke (geo)hydrologische situatie en de eigenschappen van de grondsoorten. In 2002 is een eenvoudige methodiek ontwikkeld (uitbreiding van het model INITIATOR). In 2003 is deze methodiek toegepast voor het vaststellen van de nutriƫntendruk in vier regio s. In 2004 is de methodiek verder ontwikkeld en verfijnd en gekoppeld aan de data-bestand GIAB. De methodiek wordt in 2004 gerapporteerd en gepubliceerd in de proceedings van twee internationale symposia.
[Werkplan 2005]:
De focus in 2005 ligt op het rapporteren en publiceren van het DSS, inclusief de resultaten van een case-studie waarin de volledige DSS is toegepast. In deze case-studie 2005 wordt de methodiek toegepast om effecten door te rekenen van het verplaatsen mestproductie en/of verwerken van mest op de milieukwaliteit van regio s. Hiertoe zal eerst op nationale schaal een verkenning worden uitgevoerd naar de milieugebruiksruimte binnen Nederland, waarbij naast doelstellingen voor N- en P-concentraties in grond- en oppervlaktewater ook andere thema s (ammoniak, stank, zware metalen, broeikasgasemissies, bodemvruchtbaarheid) worden meegenomen. Na deze verkenning wordt ingezoomd op enkele regio s waarin milieukwaliteitsdoelstellingen fors worden overschreden en op regio s waarin nog milieugebruiksruimte aanwezig is.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten]:
- Technisch rapport met volledige beschrijving van het DSS
- Publicatie in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift
- Publicatie in een vakblad (Bodem, H2O, Boerderij of Arena)
- Informatieblad in kader 398
- Presentatie op een internationaal wetenschappelijk congres (waarschijnlijk 14th N workshop)
- Presentatie op congres/workshop in Nederland, bv. Bodembreed

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. G.L. Velthof

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

C50000 Milieustudies
D12100 Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
D18130 Bodem

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie