KNAW

Onderzoek

BO-02-384 Multiple stressonderzoek, randvoorwaarden natuurbeheer

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-02-384 Multiple stressonderzoek, randvoorwaarden natuurbeheer
Looptijd 2001 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1286052
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

Doel: Doel van dit programma is het verkrijgen van inzicht in de fysieke beperkingen voor het bereiken van doelen van natuurontwikkeling en het ontwikkelen van methoden hoe kan hier mee worden omgegaan door middel van beheersmaatregelen (effectgerichte maatregelen) en beleidsbeslissingen(brongericht als gebiedsgericht beleid).Beoogde kennisproductenEffecten van stikstofdepositie en overige risicofactoren op natuur en milieu en relaties tussen toelaatbare stikstofbelasting in de natuur en stikstofgebruik in de landbouw (thema 1). - Risico's en ruimtelijke variatie en dynamiek van kritische N depositie niveaus, onderscheiden naar gereduceerd (ammoniak) en geoxideerd stikstof (stikstofoxiden) en effecten en risico's van hoge ozonconcentraties op natuurdoelen. - Kennissystemen op het gebied van (i) natuurgerichte randvoorwaarden voor flora en fauna t.b.v. gebiedsgerichte risicobeoordeling en ecologische herstel en (ii) de soortensamenstelling van de bosondergroei (biodiversiteit) en bosvitaliteit in relatie tot multipele stress. - Regionale stikstofplafonds in samenhang met effecten/ kritische belastingen voor biodiversiteit; kwaliteit van grondwater en/of oppervlaktewater; N20 emissies etc. - Gevolgen van stikstofplafonds en beleidsmaatregelen voor ruimtelijke invulling van N-emissiereducties, tempo van reducties, landschappelijke inrichting en beheersmaatregelen op gebieds niveau op de landbouwkundige bedrijfsvoering. Multipele stress effecten op natuur en effectgericht beleid (thema 2). - Kennissystemen en beslissingsondersteundende systemen voor (i) gebiedsgerichte risicobeoordeling en ecologische herstel (natuurgerichte randvoorwaarden voor flora en fauna), (ii) de kansrijkdom van natuurontwikkeling van flora en fauna bij veranderingen in stressfactoren en (iii) natuurbeheer, gerelateerd aan de inrichting en het beheer van natuurterreinen in relatie tot de risico's en interacties van vermesting, verzuring, verontreiniging en verdroging. - Inzicht in de relatie tussen beleidsmaatregelen ter bestrijding van de vermesting, verdroging, verzuring en verontreiniging en effecten op ecosystemen. - Kritische blootstellingniveaus (No-effect-levels) en zo mogelijk ecologische saneringsnormen en maximaal toelaatbare deposities van zware metalen en organische microverontreinigingen in relatie tot het functioneren van bodemprocesssen en voorkomen van bodemorganismen (Life support Fucties). - Effectrisico's en kritische blootstellingniveaus van zware metalen en organische microverontreinigingen in relatie tot doorvergiftiging naar hogere fauna. Trefwoorden: Biodiversiteit; Bosonderzoek; Ecologische Hoofdstructuur; Gebiedsgericht onderzoek; Groene ruimte; Milieubelasting (vermindering); Milieuplanbureau (toeleverend aan); Mineralenbeleid; Multiple stress; Natuurbeheer; Risicoanalyse; Stikstofdepositieniveaus (kritische); Stikstofverliesnormen; Verzuring/vermesting/verdroging;

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr.ir. W. de Vries

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D22400 Ecologie
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie