KNAW

Research

DSS multiple stress

Pagina-navigatie:


Update content


Title DSS multiple stress
Period 2001 - 2004
Status Completed
Research number OND1286069

Abstract (NL)

Doel: het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke DDS voor het bepalen van de kansrijkdom van natuurdoeltypen voor vegetatie, gebaseerd op gevalideerde modellen die alle relevante ecologische processen dekken (hydrologie, bodem, vegetatiestructuur, biodiversiteit van flora en fauna), en dat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen en schalen (van lokale natuurontwikkeling tot het stellen van landelijke beleidsdoelen). De financiering is gebaseerd op medefinanciering vanuit 382/360.Activiteiten: Nadat in 2001 was gewerkt aan consolidatie van bestaande modellen en bouw van een prototype van het raamwerk MRE, zullen in 2002 zowel de afzonderlijke rekenkernen als het raamwerk verder worden ontwikkeld. Hierbij zal de nadruk komen te liggen op (1) afronding van de in 2001 ontwikkelde begrazingsmodule (2) opnemen van P als groei limiterende factor, (3) onzekerheidsanalyse (hiertoe is in 2001 een aparte module in MRE ingebouwd die in 2002 verder zal worden getest en toegepast), en (4) toepassing van het raamwerk. Hiertoe zal contact worden gezocht met provincies, terreinbeheerders en OBN DT's, en zal gezocht worden naar additionele financiering. Verder zal expliciet aandacht worden besteed aan het beheer van de onderliggende modellen in het DSS, te weten SMART, SUMO en NTM (reservering van 80kf).Producten: Een DSS, zijnde een framework van een aantal gekoppelde modellen met een bewezen niveau van betrouwbaarheid, en toepassingen daarvan bij de bepaling van regionale kansrijkdom op basis van de provinciale natuurdoeltypen kaarten en bij vragen vanuit het programma OBN.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. H.F. van Dobben

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18100 Exploitation and management physical environment
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation