KNAW

Research

Urban ecology on international level

Pagina-navigatie:


Update content


Title Urban ecology on international level
Period 2001 - 2004
Status Completed
Research number OND1286647

Abstract (NL)

Vraagstuk Vanuit de stedelijke planning, ontwerp en inrichting van de groene openbare ruimte èn vanuit landelijk en gemeentelijk beleid is behoefte aan kennis van stedelijke natuur. Onderzoek naar natuur in de stad vindt in veel (Europese) steden plaats, het ontbreekt echter aan een platform waar stedelijk ecologen kennis en inzichten kunnen uitwisselen. Hierdoor wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de kennis die in verschillende landen aanwezig is; ook worden leemten in kennis onvoldoende gesignaleerd . Doel Het doel van dit project is het komen tot een overzicht van internationaal onderzoek aan stedelijke natuur om zodoende burgers, beleidsmakers en stedenbouwkundigen van de juiste informatie te voorzien. Aanpak Om te komen tot een dergelijk overzicht heeft Alterra een start gemaakt met de opzet van een internationaal netwerk waarbinnen stedelijk ecologen hun onderzoek kunnen presenteren, met elkaar inhoudelijk kunnen discussiëren en waar men gezamenlijk projecten kan opzetten. Voor het opzetten van een dergelijk netwerk is gebruik gemaakt van bestaande contacten, internationale publicaties en conferenties. Resultaat Het resultaat is tweeledig: enerzijds is er een digitaal platform voor stedelijk ecologen opgericht. Dit (Engelstalig) platform (ULE: http://groups.yahoo.com/group/urban_landscape_ecology ) telt inmiddels ruim 170 ecologen, afkomstig van alle continenten. Het platform wordt gebruikt voor discussies over bijvoorbeeld de functie van braakliggende terreinen of stedelijke groenstructuren, maar ook voor aankondiging van conferenties en symposia en de presentatie van boeken en artikelen. Naast dit platform heeft een select gezelschap van onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen in 2001 een onderzoeksvoorstel met als thema 'Green Networks in Cities' (Greennet-City) bij de EU ingediend. Dit onderzoeksvoorstel is geïnitieerd vanuit Alterra, maar met behulp van gerenommeerde collega-onderzoekers uit Engeland, Frankrijk, Tjechië en Finland opgesteld. In totaal deden zo'n 15 Europese partners hieraan mee. Het voorstel behelsde het genereren van een overzicht van stedelijk-ecologisch onderzoek in Europa, inclusief een nadere behandeling van enkele casestudies in een aantal Europese steden, zoals Manchester, Brussel, Helsinki en Rotterdam. Helaas is het projectvoorstel niet gehonoreerd. Doorwerking Het internationale platform voor stedelijke ecologie - ULE - functioneert nog steeds en voldoet prima in zijn netwerkfunctie. Deelname aan ULE zorgt ervoor dat hedendaagse thema's binnen de stadsecologie snel worden opgepikt. Daarnaast worden er steeds waardevolle contacten gelegd en wordt kennis uitgewisseld. De projectgroep van Greennet-City heeft de intentie uitgesproken om in de toekomst contact te houden en nieuwe kansen te benutten om opnieuw een voorstel in te dienen, zodat in de toekomst alsnog gezamenlijk onderzoek kan worden verricht.

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. R.P.H. Snep

Related research (upper level)

Classification

D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation