KNAW

Onderzoek

Haalbaarheidsstudie oostflank Venlo

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Haalbaarheidsstudie oostflank Venlo
Looptijd 2001 - 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1286663

Samenvatting

VRAAGSTUK: Voor de omgeving van Venlo geldt dat de oost west gerichte corridor van wegen, spoorlijnen, met daaraan verbonden ontwikkeling van bedrijvigheid en stedelijke ontwikkelingen, letterlijk haaks staan op de ecologische hoofdstructuur die noordoost gesitueerd van Nijmegen naar Aken loopt. De vraag hier is daarom ook: 'Welke haalbare oplossingen zijn er voor de verknoping van grote infrastructuren en ecologische structuren aan de oostflank van Venlo?' DOEL: Het ontwikkelen van oplossingen en het toetsen van de haalbaarheid van oplossingen voor twee grijs groene kruispunten aan de oostflank van Venlo. AANPAK: Deze studie dient voornamelijk om de haalbaarheid van grootschalige oplossingen voor ecologische knelpunten te onderzoeken. Van belang hierbij is de ontwikkeling van een eisenpakket voor ontwerp, voorbeeldschetsen voor inrichting en het houden van een draagvlakanalyse. De werkwijze die gevolgd wordt is die van de ontwerpgerichte benadering. Hierbij worden verschillende actoren uit het gebied van meet af aan betrokken in de ontwikkeling en toetsing van het ideeëngoed. Dit vindt plaats in de vorm van twee ontwerpateliers. In het eerste ontwerpatelier komen medeontwerpers en directbetrokkenen aan het woord, in het tweede ontwerpatelier de toetsers en de gelddragers van de ideeën. RESULTAAT: Tijdens het eerste ontwerpatelier is aan 35 Duitse en Nederlandse onderzoekers, sectordeskundigen, innovatoren en gebiedskenners de volgende opdracht gegeven: 'Bedenk robuuste, meervoudige oplossingen voor de knelpunten van natuur en nieuwe en bestaande infrastructuur aan de oostflank van Venlo die inspelen op potentiële gebiedsontwikkelingen'. Het resultaat bestaat uit een serie schetsontwerpen en meervoudige oplossingen van "bewoonbare" bruggen. Deze worden momenteel uitgewerkt tot inrichtingsalternatieven.Tevens wordt uit het verkregen ideeëngoed en de schetsen voor oplossingen een pakket van eisen gedestilleerd waaraan het nieuwe ontwerp moet voldoen. Het tweede ontwerpatelier vindt plaats in mei 2002. Een belangrijke input voor dit atelier is een afwegingsmethode die dient als toetsingsinstrument voor de ontwerpen. Deze afwegingsmethode (ook wel multicriteria analyse) wordt momenteel ontwikkeld en kan gebruikt worden door toetsers. DOORWERKING: Dit project is een toetsing van de denklijnen die ontwikkeld zijn voor 'grijs-groene kruispunten'. Indien deze case realistisch en haalbaar blijkt, kunnen de concepten ook elders worden toegepast.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. M.J.M. van Mansfeld

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie