KNAW

Onderzoek

BO-02-382 Regionale natuurontwikkeling en landschappelijke identiteit

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-02-382 Regionale natuurontwikkeling en landschappelijke identiteit
Looptijd 2001 - 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1286698
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

Doel:
In het onderzoeksprogramma wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan de beleidsontwikkeling voor versterking van natuur- en landschapskwaliteit en het beheer daarvan in de ecologische hoofdstruktuur (EHS) en in multifunctionele cultuurlandschappen (landelijk gebied). Speciale aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van kennis om regio specifieke kwaliteiten te benutten bij de inrichting en beheer van streekeigen natuur en landschap.

Resultaten
In het programma wordt kennis ontwikkeld over streekeigen natuur- en landschapskwaliteiten die een rol spelen in de regionale identiteit. Het programma bestaat uit de volgende onderzoeksthema s:

In het thema Graadmeters voor landschappelijke kwaliteit wordt onderzoek gedaan naar methoden om landschappelijke kwaliteit in beeld te brengen, succes- en faalfactoren van landschapsbeleid,sturende processen en factoren voor landschapskwaliteit en een verkenning van het begrip regionale identiteit zelf.

Het onderzoek in thema Voorwaarden en kansen voor natuur- en landschapsontwikkeling verzamelt en ontwikkelt kennis en gegevens over abiotische condities en landschapsvormende processen voor natuur en landschapsontwikkeling.

In het thema Kennissystemen voor natuur en landschapsontwikkeling worden ontwikkelde kennis en verzamelde gegevens gebruikt om simulatiemodellen en beslissingsondersteunende modellen te ontwikkelen. Deze kennisinstrumenten helpen beleid en beheer in het nemen van beslissingen. Ook kunnen ze ingezet worden voor verkenningen, evaluaties en toetsingen.

In het thema Functiecombinaties voor natuur en landschapsontwikkeling wordt met name aandacht besteed aan groenblauwe dooradering. Dit is het stelsel van landschappelijke elementen in het agrarisch cultuurlandschap dat als een soort haarvaten natuur tussen grotere natuurgebieden fungeert. Kennis wordt ontwikkeld over de eisen die aan groenblauwe dooradering gesteld moet worden om de juiste habitatkwaliteit aan plant- en diersoorten te bieden. Ook vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden om door functiecombinaties de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het landschap te vergroten.

In het thema Gebiedstudies voor natuur- en landschapsontwikkeling vindt in regionale casestudie onderzoek plaats naar methoden om tot integrale ruimtelijke oplossingen te komen voor natuur- en landschapsvraagstukken. Door de sterk verschillende ruimtelijke problematiek voor de verschillende regio s is het onderzoek in dit thema ook divers van aard. Het onderzoek wordt veelal interactief met regionale actoren uitgevoerd. Het onderzoek heeft betrekking op beleidsimplementatie, beheersmethodiek en procesaanpak.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. C.M.A. Hendriks

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16000 Informatica
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie