KNAW

Onderzoek

Milieu en gezondheid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Milieu en gezondheid
Looptijd 01 / 2002 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1287397

Samenvatting

Motivatie/belang voor de opdrachtgever: In het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) staat het verhogen van de kwaliteit van leven centraal. Hieraan gekoppeld heeft men de kwaliteitsbeelden 'gezond en veilig leven' en een 'hoogwaardige leefomgeving' ontwikkeld. De kwaliteit van leven hangt af van een goede fysieke gezondheid maar ook van belevingsaspecten (hinder, gevoelens van onveiligheid, zich ongezond voelen, tevredenheid woonomgeving). Een goede fysieke gezondheid betekent goede en veilige voeding en een schone en veilige omgeving, wat zich laat vertalen naar een goede kwaliteit van lucht, bodem en water. Voor evaluatie van het nationale milieubeleid en de NMP4-doelen is periodiek een solide basis van gegevens nodig over ontwikkelingen in zowel fysieke gezondheids- als belevingsaspecten in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving (inclusief milieukwaliteit). Het gezondheidskundig rendement van beleid is soms nog onzeker. In het NMP4 worden veel milieufactoren aangestipt maar wordt ook aangegeven dat voor duurzame oplossingen beleidsvernieuwingen nodig zijn. Daarnaast moet steeds worden afgewogen in hoeverre internationaal beleid aangevuld moet worden met typisch lokaal beleid om verdere risicoreductie te realiseren (bijvoorbeeld bij grootschalige luchtverontreiniging en verzuring). Door de toegenomen decentralisatie van het milieu en gezondheidsbeleid, evenals de verplichting om een NEHAP/LEHAP op te stellen is er een grotere behoefte om op landelijke schaal een overzicht te krijgen van lokale milieu- en gezondheidsproblematiek en de ontwikkelingen daarin. Hiervoor is harmonisatie nodig van dataverzameling (monitoring) en data-uitwisseling tussen gemeentelijke milieudiensten/GGD-en en landelijke registraties. Voor de realisatie van de beleidsambities van het NMP4 en evaluatie van beleidsmaatregelen met betrekking tot milieu en gezondheid zijn nieuwe (interdepartementale en interdisciplinaire) impulsen nodig in risicokarakterisering en risicocommunicatie met belanghebbende partijen om op transparante wijze integrale en breed gedragen risico-analyses te kunnen maken. Daarbij is het nodig meer kennis te hebben over milieugezondheidsrisico's zoals 1) de actuele risico's voor ziekte en sterfte; 2) de ziektelast in de bevolking en welke oorzakelijke factoren daaraan bijdragen; 3) de bezorgdheid en acceptatie van risico's door de bevolking ; 4) de verhoudingen van (monetaire) kosten en baten van (effectief) beleid. Vraag- en doelstelling: Dit project poogt een samenbindende functie te vervullen en zal zich richten zich op: - het leveren van adviezen en producten op het milieugezondheidskundig beleidsterrein in het algemeen; - het verbeteren van inzicht in risico's verbonden aan milieufactoren en in rendement van huidig en toekomstig beleid; - monitoring van ontwikkelingen in blootstellingen en effecten in de Nederlandse bevolking; - bijdragen terzake aan milieuplanbureauproducten en VTV-rapportages. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de concrete vragen die leven bij de DGM-directies, VWS en lokale overheden. Verder streeft het project ernaar lokale, nationale en internationale afstemming en samenwerking op dit terrein te bevorderen. Centraal in dit project zijn het verbeteren en uitbouw van de informatievoorziening en methoden op gebied van risicokarakterisering en gezondheidseffectschattingen met als doel het ondersteunen en evalueren van beleidsmaatregelen op het terrein van milieu en gezondheid. Belangrijke onderdelen zijn het onderhouden van de kennisbasis over zowel reeds bekende en hardnekkige milieuproblemen, het ontwikkelen van methodieken voor de signalering van 'nieuwe' risico's en het verkrijgen van inzicht in de perceptie van deze risico's bij verschillende belangengroepen. Samenwerking extern: In het kader van een WHO-project (pilot-study Environmental Health Indicators System for NEHAPS) worden (inter)nationale milieu- en gezondheiddata verzameld en een data-en informatieuitwisselingsplatform opgezet.

Samenvatting (EN)

For the (evaluation of) policy in the fields of environment and public health new interministry and interdisciplinary impulses are needed in rsik characterisation and risk communication with steakholders in order to be able to make integral and broadly supported risk analyses in a transparant way. More knowledge is needed on environmental helath risks like: 1) the actual risks of disease and mortality; 2) the disease burden in the population and the causal factors; 3) the concern and the acceptance of risks by the population; 4) the ratios of (monetary) costs and benefits of (effective) policy. This project has an umbrella function and focuses on: consulting and products in the field of environmental health policy in general; improvement of insight into the risks with regard to environmental factors and into the efficiency of present and future policy; monitoring of developments in exposures and effects in the Dutch population; contributions to environmental plan bureau products and periodical monitor reports.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. C.C.M. Gribling
Projectleider Drs. B.A.M. Staatsen

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D24000 Gezondheidswetenschappen
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie