KNAW

Research

Cost effectiveness of present and alternative screening strategies of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cost effectiveness of present and alternative screening strategies of immigrants on tuberculosis
Period 10 / 2002 - 10 / 2005
Status Completed
Research number OND1289246
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract

Systematic comparison of different screening strategies, i.e. the number of screening examinations and the time of screening examinations after arrival, in order to assess the efficacy and cost-effectiveness of present and alternative policy regarding tuberculosis in asylum seekers and other immigrants.

Abstract (NL)

Systematische vergelijking van verschillende screeningsstrategieën, d.w.z. het aantal screeningsonderzoeken en het tijdstip van de screeningsonderzoeken na binnenkomst, teneinde de effectiviteit en kosten-effectiviteit van huidig en alternatief beleid ten aanzien van tuberculose in asielzoekers en andere immigranten te bepalen. Het jaarlijkse aantal gevallen van tuberculose bij immigranten is sinds de jaren '80 flink toegenomen en bedraagt de laatste jaren zo'n 800-1000. Het percentage immigranten onder de jaarlijks geregistreerde gevallen bedraagt nu zo'n 60%. Het huidige screeningsbeleid ten aanzien van immigranten is in hoofdlijn als volgt. Alle immigranten uit landen met een hoge prevalentie van tuberculose, die langer dan drie maanden in Nederland willen blijven, worden bij binnenkomst verplicht gescreend op tuberculose via een röntgenfoto van de longen. Voor immigranten ouder dan twaalf 12 jaar wordt deze screening gevolgd door halfjaarlijkse vrijwillige periodieke (follow-up) screeningen gedurende twee jaar; zij krijgen in totaal dus vijf screeningsonderzoeken aangeboden. Het doel van de screening is transmissie te voorkomen door tuberculosegevallen (relatief) vroeg te detecteren. Naar schatting wordt nu circa 50% van de tuberculosegevallen onder immigranten die voor screening in aanmerking komen via screening gedetecteerd. De kosten van het screeningsbeleid voor immigranten zijn voor 1996 berekend op 6,2 miljoen gulden. Een wetenschappelijke onderbouwing voor het Nederlandse beleid, dat uniek is in de wereld, is tot op heden niet gegeven. Dit geldt overigens ook voor het beleid dat wordt gevoerd in andere landen waar tuberculose laag-prevalent is. Een gedegen onderbouwing wordt steeds belangrijker omdat het wereldwijde tuberculoseprobleem alleen maar toeneemt en daarom verwacht wordt dat ook Nederland te maken krijgt met deze toename. Met het in 1998 gestarte ZON project (projectnummer 2200.0043) 'Effectiviteit van screening op tuberculose bij immigranten' is een begin gemaakt met de wetenschappelijke evaluatie van het screeningsbeleid. Hieruit is o.a. gebleken dat screening vervolggevallen kan voorkomen. Ook zijn risicofactoren voor het veroorzaken van vervolggevallen geïdentificeerd. Het is in dit lopende ZON project echter niet mogelijk om het huidige screeningsbeleid te vergelijken met alternatieve strategieën en de kosten-effectiviteit van de verschillende strategieën te evalueren. Voorts blijft het nog onduidelijk welke consequenties eventueel veranderende immigrantenstromen voor de effectiviteit van de tuberculosescreening zullen hebben. De kosten-effectiviteit van een screeningsstrategie wordt bepaald door het aantal TB-patiënten dat wordt voorkomen door die strategie en de totale kosten van die strategie. Om deze te kunnen bepalen is het nodig een epidemiologisch model te ontwikkelen waarin alternatieve screeningsstrategieën en veranderende immigrantenstromen kunnen worden doorgerekend. Immigranten en asielzoekers uit landen waar veel tuberculose voorkomt moeten, wanneer zij langer dan 3 maanden willen blijven, bij binnenkomst in Nederland een screening op tuberculose ondergaan. Daarna worden zij nog twee jaar lang halfjaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vrijwillige screening. Het doel hiervan is verspreiding van tuberculose door immigranten en asielzoekers te voorkomen. Het Nederlandse beleid is uniek in de wereld, maar het is onduidelijk hoe doelmatig dit beleid is. Het is niet mogelijk de effectiviteit en kosten-effectiviteit van het huidige beleid en alternatieven daarvoor direct te meten. In dit project wordt daarom een kwantitatief epidemiologisch model ontwikkeld waarmee het aantal vervolggevallen dat wordt veroorzaakt door geïmmigreerde nieuwe TB-patiënten, en hoe dit aantal wordt beïnvloed door de verschillende screeningsstrategieën kan worden berekend. Ook zullen de kosten die gepaard gaan met de verschillende strategieën worden berekend. Het uiteindelijke doel is tot een zo goed mogelijk screeningsbeleid te komen. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in de effectiviteit en kosten-effectiviteit van het huidige screeningsbeleid en van alternatieven, bij verschillende immigrantenstromen.

Related organisations

Related people

Classification

D23110 Infections, parasitology, virology
D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation