KNAW

Research

Integration via the electronic patient file of reporting, decision making...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Integration via the electronic patient file of reporting, decision making support, order communication and protocols in the care chain
Period 12 / 1999 - 12 / 2003
Status Completed
Research number OND1289394
Data Supplier Database Zorg Onderzoek Nederland ZON

Abstract

Aim is the integration of the electronic patient file and the protocol system through which a passive and active coupling will be effectuated. The electronic patent file functionality concerns reporting, decision makuing support, order communication and integration with the protocols. Additionally the process for the implementation of protocols will be tested.

Abstract (NL)

Doel is het realiseren van een integratie van het EPD en het protocollensysteem waarbij een passieve en een actieve koppeling gerealiseerd wordt. De EPD functionaliteit betreft verslaglegging, besluitvormingsondersteuning, ordercommunicatie en de integratie met protocollen. Tevens wordt de procesgang voor de totstandkoming van protocollen getoetst. Het azM wil kwaliteit en kosteneffectiviteit van het primaire zorgproces verbeteren door middel van ondersteuning met EPD en protocollen. Daarbij moet het EPD op termijn uitgroeien over de muren van het ziekenhuis heen en de transmurale zorg ondersteunen. Er zijn reeds strategische keuzes gemaakt voor de systemen MIRADOR en QualiFlow. Dit project heeft tot doel knelpunten op bovengenoemde gebieden te ondervangen en het besluitvormingsproces en verantwoordingsproces te optimaliseren door de functionele integratie van deze systemen met betrekking tot de volgende aspecten: a. besluitvormingsondersteuning (protocollen, behandelplannen, ordermanagement); b. verslaglegging (automatische ondersteuning waarbij de arts slechts afwijkingen van het protocol hoeft toe te lichten); c. protocollen (de ontwikkeling, de bruikbaarheid, beschikbaarheid en beheer). Naast deze softwarematige integratie moeten er een aantal flankerende maatregelen genomen worden: a. Er dient uitgebreid aandacht besteed te worden aan de organisatorische randvoorwaarden o.a. de 'mind-setting' van alle betrokkenen. b. Er moet een voorziening worden getroffen voor het toetsen van het ontwikkelingsproces van de totstandkoming van protocollen, in samenwerking met het CBO. c. Ook wordt gekeken of het te ontwikkelen systeem in het concept van het CBO past voor het aanpassen van protocollen o.b.v. feedback uit de geleverde zorg. Het academisch ziekenhuis Maastricht vindt het belangrijk dat het primaire zorgproces ondersteund wordt met een EPD. Een goed EPD is een voorwaarde voor protocol-gestuurd handelen. Het EPD is nog niet in zijn volledigheid gerealiseerd, hetgeen een van de huidige knelpunten is. Daarbij ervaart men het ontbreken van een goede beschikbaarheid, gebruik en beheer van de protocollen ook steeds meer als knelpunt. Doel van het project is het realiseren van een integratie van het EPD en het protocol-beheerssysteem waarbij zowel een passieve als actieve koppeling tussen beide gerealiseerd wordt, transmuralisatie van het zorgproces ondersteund wordt en kwaliteit en kosten-effectiviteit verbeterd wordt. De EPD functionaliteit betreft verslaglegging, besluitvormingsondersteuning, ordercommunicatie en de integratie met protocollen. Tevens dient de procesgang voor de totstandkoming van protocollen getoetst te worden.

Related organisations

Related people

Classification

D16400 Information systems, databases
D21100 Bioinformatics, biomathematics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation