KNAW

Research

Learning processes in knowledge intensive organisations

Pagina-navigatie:


Update content


Title Learning processes in knowledge intensive organisations
Period 01 / 2002 - unknown
Status Completed
Research number OND1291155

Abstract (NL)

De centrale probleemstelling in dit onderzoek is: Hoe verlopen leerprocessen tussen de verschillende organisatieniveaus in kennisintensieve organisaties en door welke structurele en culturele factoren worden ze beïnvloed? In dit onderzoek zijn we op zoek naar de structurele, culturele en communicatieve aspecten binnen organisaties die het vermogen tot leren in organisaties beïnvloeden. We richten ons daarbij met name op kennisintensieve ondernemingen en instellingen. De mechanismen die het vermogen tot organisationeel leren en kenniscreatie beïnvloeden, zijn in vele theorieën beschreven. We onderscheiden benaderingen die zijn gebaseerd op zelf-organiserende systemen, op organisational learning and op kennisontwikkeling en op kennismanagement (Schein, 1992; Nonaka & Takeuchi,1995; Boisot, 1998). Ze incorporeren in hun theorieën hoe leren op afdelings- en organisatieniveau plaatsvindt, onderscheiden diverse kennisdimensies en gaan uit van de notie dat frequente uitwisseling van ideeën de groei van kennis stimuleert. Boisot en Nonaka c.s.schetsen een cyclisch leerproces van concrete persoonsgebonden naar meer geabstraheerde, gecodificeerde en abstracte kennis. Ze onderscheiden diverse stadia waarbij de eerste fasen zijn gericht op exploratie en de latere fasen op exploitatie. Organisaties zijn te typeren met de vorm van hun leercycli. Organisationeel leren ook is hecht verbonden met de organisatiecultuur en de door het management voorgestane structuur. Het doel van het onderzoek is een beter zicht te krijgen op de transmissie van leerprocessen in organisaties tussen team-, afdelings- en bedrijfsniveau en op de factoren die deze transmissie beïnvloeden (Kogut and Zander, 1992). We oriënteren ons daarbij op de cultuur en sociale structuur van de organisatie en onderzoeken in hoeverre deze leerprocessen beïnvloeden. Daarnaast onderzoeken we het communicatieverloop. In kennisintensieve organisaties, maar ook elders, werken medewerkers steeds autonomer en geatomiseerder. Wat hebben organisaties nog voor toegevoegde waarde voor het werk van deze nieuwe nomaden? In de derde plaats betrekken we de aard van de kennis en inhoud van leerprocessen bij het onderzoek, zoals de mate van codificering en standaardisering. De vraagstelling zal toegespitst worden op de rol van communicatienetwerken en fysieke nabijheid bij kennisuitwisseling, waarbij gekeken zal worden wat de invloed is van interdependentie en onderlinge verbondenheid op het vermogen tot leren. Wat betreft de leerprocessen in organisaties is het van belang rekening te houden met discrepanties tussen de culturen enerzijds en de structuren, doelen en processen anderzijds. Daarnaast is het van belang na te gaan welke factoren de transmissie van kennis beïnvloeden.

Related organisations

Related people

Classification

D52000 Educational theory
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation