KNAW

Research

Pyrite as precondition on nature development

Pagina-navigatie:


Update content


Title Pyrite as precondition on nature development
Period 2003 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1292350

Abstract (NL)

Doel van het project
Bij de verdrogingsbestrijding van natuur wordt vaak gebruik gemaakt van oppervlaktewater. Door atmosferische depositie en uitspoeling is het oppervlaktewater de afgelopen halve eeuw o.a. verrijkt met sulfaat. Sulfaatreductie tot pyriet heeft een zuurneutraliserend effect. Een probleem bij pyrietvorming is echter dat de stikstof- en fosfaathuishouding wordt ontregeld. De vorming van pyriet kan namelijk leiden tot een afname van het gehalte aan Fe-oxiden die een belangrijk adsorptieplaats zijn voor fosfaat. Hierdoor kan de P beschikbaarheid toenemen. Verder kan door het alkaliniserend effect van pyrietvorming de stikstofmineralisatie toenemen. Reductieprocessen kunnen zodoende leiden tot interne eutrofiëring. Voor het beheer is het belangrijk te weten of depositie dan wel toestroming van vervuild landbouwwater de bron van pyriet is. Een implicatie van sulfaatherkomst uit depositie zou kunnen zijn dat de problematiek van interne eutrofiering zich niet beperkt tot de invloedsfeer van met sulfaatverrijkt water. Het doel van het project is te onderzoeken onder welke omstandigheden pyrietvorming kan plaatsvinden en de abiotische randvoorwaarden (stikstof-, fosfor- en zuurhuishouding) voor natuurontwikkeling door pyriet bedreigd worden en op welke schaal in Nederland de pyrietproblematiek is verbreid en een bedreiging vormt voor natuurontwikkelingsplannen.
Werkwijze van het project
Het onderzoek zal bestaan uit een combinatie van literatuur, veld en modelonderzoek:
(i) Kwantificering van interne sulfaatvoorraden en externe sulfaatbronnen
(ii) Bepaling van de dynamiek van pyriet
(iii) Consequenties voor basen- en nutriëntenhuishouding;
Analoog aan de werkwijze onder (ii) zal worden onderzocht wat de consequenties van pyrietvorming zijn voor de basen- en nutriëntenhuishouding (iv) Bepaling voorkomen en verbreiding van pyriet (v) Consequenties voor natuurdoeltypen en gebiedsinrichting.
De (tussen) resultaten van het project
Als resultaat zullen rapporten of artikelen en kaarten worden opgeleverd, waarin de volgende kennis is samengebracht over de:
- Herkomst van pyriet en de sleutelfactoren en -processen van pyrietvorming
- Omstandigheden waaronder pyrietvorming de verzuring remt zonder interne eutrofiering als ongewenst neveneffecten
- Schaal waarop oppervlakkige pyrietvorming in Nederland heeft plaats gevonden en bedreigend is voor natuurontwikkeling
- Maatregelen waarmee mogelijke bedreigingen kunnen worden ondervangen

Related organisations

Related people

Contact person Prof.dr.ir. W. de Vries

Related research (upper level)

Classification

D13100 Analytical chemistry
D15300 Physical geology
D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation