KNAW

Research

Preconditions for nitrogen in agriculture

Pagina-navigatie:


Update content


Title Preconditions for nitrogen in agriculture
Period 2002 - 2004
Status Completed
Research number OND1292358

Abstract (NL)

Doel: Dit onderzoek beoogt het verder ontwikkelen van een methodiek voor het integraal beoordelen van de gehele mestproblematiek door het toetsen (valideren) van het model en het verder uitbreiden ervan met o.a fosfaat. Vanuit het Natuurplanbureau is daarbij de vraag hoe vermindering van de milieudruk gerealiseerd kan worden tegen de laagst mogelijke kosten, rekening houdend met de verwachte veranderingen in de landbouw (multifunctionele bedrijven, agrarisch natuurbeheer) en herbegrenzing van de EHS. Gezien de belangrijke inspanningen die samenhangen met het vinden van de juiste balans tussen landbouw en voor verzuring/vermesting kwetsbare natuur, is aandacht voor de kosten-baten relatie belangrijk. In het kader van die vraag zal hieraan met name in 2003 extra aandacht worden besteed. Activiteiten: In het jaar 2002 is voornamelijk aandacht worden besteed aan: (i) een nadere vergelijking van de resultaten van INITIATOR/NITROGENIUS met de uitkomsten van de modellen die momenteel gebruikt worden in het mest en ammoniakbeleid, (ii) een vergelijking van de uitkomsten van beide modellen met meetgegevens en (iii) de verdere ontwikkeling en toepassing van Initiator in het kader van de reconstructie en het provinciale ammoniakbeleid (voor oa. provincie Noord-Brabant en het IPO), waarbij vooral aandacht is geschonken aan vastellen van de effectiviteit van (landbouwkundige) maatregelen en deel ook in relatie tot de kosten. In de jaren 2003-2004 zal verder gewerkt worden aan: (i) het toetsen van de betrouwbaarheid van het model INITIATOR. Voor wat betreft metingen zal o.a. gebruik worden gemaakt van het mestmeetnet (RIVM/LEI) en Sturen op nitraat. De resultaten zullen op verschillende (ruimtelijke) aggregatieniveaus vergeleken worden; (ii) het verder uitbreiden van het model INITIATOR met fosfaat en geuremissie. Beide aspecten spelen bij de revitalisering van het landelijk gebied (reconstructie etc.) een cruciale rol. Voor wat betreft de fosfaatformuleringen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en procesformuleringen zoals die zijn opgenomen in STONE. Geuremissie zal worden gekoppeld aan de veebezetting en de gehanteerde staltypen en wijze van mestaanwending (samen met programma 398-II); (iii) het vaststellen van kosteneffectiviteit en sociaal-economische consequenties voor de landbouw. Daartoe zal het bij het LEI beschikbare instrument DRAM worden verbeterd en ingezet. DRAM genereert een regionale landbouwstructuur onder randvoorwaarden en dit model bevat daarmee de bouwstenen voor een optimalisatie onder voorwaarden van milieu (zoals nitraatuitspoeling of ammoniakemissie). Tevens zal de sociaal economische module van het DSS NitroGenius door het LEI geƫvalueerd worden.Producten: Een operationele methodiek (modellen + onderliggende data) voor het vaststellen van N-plafonds op regionale en nationale schaal. Een nieuwe versie van INITIATOR uitgebreid met fosfaat en geuremissie. Een gevalideerd instrument waarmee landbouwkundige maatregelen en beleidsafwegingen beoordeeld kunnen worden zowel op hun effectiviteit op natuur en milieu als wat betreft de kosteneffectiviteit. Resultaten van scenarioberekeningen naar de kosteneffectiviteit van stikstof emissie reducerende maatregelen.

Related organisations

Related people

Contact person Prof.dr.ir. W. de Vries

Related research (upper level)

Classification

D12100 Metrology, scientific instrumentation
D16400 Information systems, databases
D16800 Computer simulation, virtual reality

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation