KNAW

Research

The health-related quality of life effects of the Dutch cervical cancer...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The health-related quality of life effects of the Dutch cervical cancer screening progam (KWALIBOB)
Period 01 / 2003 - 01 / 2007
Status Completed
Research number OND1294304
Data Supplier Website Nederlandse Kankerbestrijding

Abstract (NL)

De onzekerheid over de effecten van bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker vormt een beperking voor meer onderbouwd beleid. Wat betreft de verwachte incidentie- en sterftereductie wordt met onderzoek de onzekerheid tot een minimum beperkt. Een doel van de onzekerheid echter betreft de ongunstige neveneffecten van het screenings programma. Deze effecten op de kwaliteit van leven (KvL) zijn nooit kwantitatief gemeten. Het voorliggende project beoogt inzicht te krijgen in alle gezondheid gerelateerde KvL effecten van het bevolkingsonderzoek, zowel de ongunstige als de gunstige. De ongunstige effecten zijn verbonden aan allerlei vormen van vervolgonderzoek, nadere diagnostiek en behandeling die door screening worden gegenereerd. Bij behandeling gaat het dan merendeels om behandeling van (vermoede) voorstadia van baarmoederhalskanker. De gunstige effecten zijn gekoppeld aan de voorkomen gevallen van baarmoederhalskanker (doordat voorstadia met succes zijn behandeld) en van sterfte daaraan. Hiermee immers worden ziekte episodes met (deels vergevorderde) kanker vermeden. De gunstige KvL effecten zijn per vrouw veel groter dan de ongunstige, maar deze laatste treft een veelvoud aan vrouwen. In het onderzoek worden vrouwen in alle fases van screening en van ziekte waarvan de frequentie door screening wordt verhoogd of verlaagd, benaderd met vragenlijsten. Dit zijn zowel generieke als domein- en ziekte specifieke vragenlijsten. Om een gemeenschappelijke noemer te hebben zullen enkele meetinstrumenten in alle groepen onderzochte vrouwen worden gebruikt. Dit geldt zeker ook de EQ5D + VAS (visual analogue scale) vragenlijst, een in internationaal (Euroquol) verband ontwikkeld instrument dat, op grond van eerdere kalibratie naar leeftijd en geslacht in de Nederlandse bevolking, als basis kan dienen voor geschatte utiliteiten. Dit levert een gemeenschappelijke rekeneenheid voor (gunstige en ongunstige) gezondheid gerelateerde KvL effecten. Deze utiltiteiten zullen worden gecombineerd met schattingen van de duur van de fases (voorliggend onderzoek zal ook hiervoor informatie opleveren) en de frequentie waarmee de fase optreedt met en zonder screening. Dit levert een totaal overzicht op van de gewogen gunstige en ongunstige kwaliteit van leven effecten (QALY's: voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren) pet fase en totaal. Tenslotte zullen QALY's worden 'opgeteld'bij de kwantititeit van leven effecten, namelijk gewonnen levensjaren, zodat de invloed van het meewegen van KvL effecten op de geschatte effectiviteit en kosten-effectiviteit wordt gekwantificeerd. Deze hele exercitie hebben we eerder met tentatieve (aan onderzoek bij borstkanker screening ontleende) utiliteiten uitgevoerd, hetgeen liet zien dat het belang van KvL effecten bij baarmoederhalskanker screening aanzienlijk kan zijn, en zeer sterk toeneemt bij verhoogde screening intensiteit (meer uitstrijkjes per vrouw in haar leven zoals bij oppurtunistische screening, en meer vervolgonderzoek bij 'borderline'afwijkingen in het uitstrijkje). De uitkomsten van dit onderzoek zullen implicaties hebben voor beleidsbeslissingen over screenings strategie├źn.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M. van Ballegooijen
Project leader Prof.dr. M.L. Essink-Bot
Project leader Prof.dr.ir. J.D.F. Habbema

Classification

D23120 Oncology
D23220 Internal medicine
D24200 Health education, prevention

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation