KNAW

Onderzoek

Levensloop en criminele carrières van moordenaars en hun slachtoffers

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Levensloop en criminele carrières van moordenaars en hun slachtoffers
Looptijd 01 / 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1294764
Leverancier gegevens Website NSCR

Samenvatting

Dit project onderzoekt in hoeverre iemand's levensloop en criminele carrière van invloed zijn op de kans om dader en/of slachtoffer van een moord te worden. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze opgelegde interventies (detentie, TBS, PIJ etcetera) van invloed zijn op de verdere levensloop en criminele carrières van moordenaars. Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn gegevens nodig over daders en slachtoffers van morden. Opmerkelijk genoeg is er in Nederland relatief weinig bekend over de achtergronden van deze meest ernstige vorm van geweld. Daarnaast ontbreken ook systematische overzichten. In dit project wordt daarom allereerst een overzicht samengesteld van alle moorden gepleegd in de afgelopen jaren in Nederland. Dit overzicht betreft ontwikkelingen in aantallen en kenmerken van moorden en de slachtoffers en daders ervan. Het overzicht is gebaseerd op de inmiddels geconstrueerde Moord en Doodslag Monitor, waarin informatie is opgenomen over alle ongeveer 2.500 moord- en doodslagzaken die sinds 1992 hebben plaatsgevonden. Er is informatie over de incidenten, de slachtoffers en de daders. De informatie is verzameld uit diverse, elkaar aanvullende bronnen (politie, Openbaar Ministerie, ANP enzovoorts). Vervolgens kan in het project aandacht worden besteed aan risicofactoren die daderschap en slachtofferschap van moord zouden kunnen verklaren en aan determinanten van de effecten van interventies. Hierbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan de effecten van levenslopen en criminele carrières. De te analyseren informatie over de relevante ontwikkelingen zal afkomstig zijn uit bestanden van het Openbaar Ministerie, het Algemeen Documentatieregister en politie- en strafdossiers. Voor de prospectieve deelstudie zal gebruik worden gemaakt van gegeven van personen die in 1977 zijn veroordeeld voor moord dan wel doodslag (zie ook project 1.6). De opzet van dit project dient de komende tijd nader te worden uitgewerkt. Op dit moment zijn er in ieder geval al voornemens voor een drietal deelprojecten. Een eerste deelproject zal specifiek betrekking hebben op de criminele carrières van moordenaars. De volgende vragen zullen worden gesteld: in hoeverre verschilt de levensloop en criminele achtergrond van moordenaars van de van andere typen delinquenten? In hoeverre verschilt de levensloop en criminele achtergrond van daders van het ene type moord van die van daders van andere typen moord? Bij typen moord kan gedacht worden aan ouderdoding, partnerdoding, roofmoord enzovoorts. Dit deelproject is retrospectief van opzet. De tweede voorgenomen deelstudie zal prospectief van opzet zijn. De volgende vragen zullen worden gesteld: hoe zien de levensloop en criminele carrières er uit van personen die in 1977 zijn veroordeeld voor moord en doodslag? In hoeverre zijn bepaalde risico- of beschermende factoren (in de sfeer van persoonlijke achtergrond, eerdere criminele carrière, type en duur van de opgelegde straf) van invloed op latere ontwikkelingen? Een derde deelproject richt zich op minderjarige daders van moorden. De afgelopen tien jaar zijn ongeveer 100 moorden gepleegd door jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. Onderzocht wordt hoe hun voorgeschiedenis er uitziet en welke risicofactoren mogelijk hebben bijgedragen aan het feit dat zij een moord hebben gepleegd. Ook wordt onderzocht op welke wijze hun zaak door justitie is afgehandeld en waar dit toe geleid heeft.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41300 Straf (proces) recht en criminologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie