KNAW

Research

BO-06-416 Environmental risks and emission reduction of pesticides

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-06-416 Environmental risks and emission reduction of pesticides
Period 2003 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1295163
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Aims]:
· development of tool for assessment of leaching to ground and surface water for Dutch areas of pesticide use and for Dutch protection areas of drinking water abstraction points
· development of tools for estimation of spray drift for different crops
· development of tools for exposure in surface water in the Netherlands and the EU taking into account (i) all relevant pesticide entry routes, (ii) links to ecotoxicological risk assessment, (iii) spatial differentiation, (iv) use of surface water for drinking water
· development of improved tools for ecotoxicological risk assessment of pesticides in surface water for pesticide registration in the Netherlands and at the EU level taking into account also a spatial differentiation in ecotoxicological criteria
· development of tool for exposure to pesticides in air for agreed EU scenarios
· development of a range of agricultural techniques for reduction of emissions of spray drift to surface water
· analyses of causes of the most important point sources of contamination for surface water in Dutch agriculture
· development of a national environmental risk indicator for emissions to ground and surface water, air and for risk to aquatic organisms

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Volgens Zicht op gezonde teelt is een aanzienlijke reductie van de milieubelasting nodig. Door een relatief streng toelatingsbeleid heeft Nederland minder toegelaten moderne middelen dan de meeste andere EU landen, waardoor de effectiviteit van middelenpakket onder druk staat. Tussen een breed middelenpakket en verlaging van de milieubelasting bestaat spanning. Het doel is om het LNV-beleid t.a.v. gewasbeschermingsmiddelen en milieu wetenschappelijk te onderbouwen waarbij EU en nationale beoordelingsmethoden en instrumenten zo veel mogelijk geharmoniseerd worden.

Beoogde onderzoeksproducten:
- Op onderdelen gevalideerd instrumentarium voor beoordeling van uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater voor Nederlandse en EU gebruiksarealen en voor Nederlandse waterwingebieden
- Instrumentarium voor verbeterde schattingsmethoden van drift (nationaal, EU); onderbouwing van implementatie van gedifferentieerde indeling van driftreducerende methoden voor de toelating (nationaal, EU)
- Op onderdelen gevalideerd instrumentarium voor beoordeling van blootstelling in oppervlaktewater in Nederland en in de EU, rekening houdend met (i) alle relevante aanvoerroutes, (ii) integratie in ecologische risicobeoordeling, (iii) ruimtelijke differentiatie, (iv) drinkwaterwinning
- Verbeterd instrumentarium voor ecologische risicobeoordeling in oppervlaktewater ten bate van (versnelde) toelating in de EU en Nederland en ter ondersteuning van het waterkwaliteitsbeleid, o.a. rekening houdend met ruimtelijke differentiatie in normstelling
- Instrumentarium voor berekening van blootstelling in lucht voor op EU niveau geharmoniseerde scenario s
- Rapporten over perspectieven (w.b. milieuwinst) van innovatieve strategieën
- Vaststellen van emissiereductie (drift) van technieken en teeltmaatregelen
- Beoordeling van nieuwe generatie toedieningstechnieken die leiden tot efficiëntere toediening van het middel (op basis van gewasvolumeherkenning en optimale verdeling)
- Analyse van oorzaken van meest belangrijke puntbelastingen voor oppervlaktewater en adequate communicatie hiervan naar agrariërs
- Een Nationale Milieu-Indicator waarmee de belasting van bodem, grond-, oppervlaktewater en lucht en de risico s voor oppervlaktewater kunnen worden gekwantificeerd op nationale en regionale schaal.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.J.T.I. Boesten

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D18120 Surfacewater and groundwater
D22400 Ecology
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation