KNAW

Research

BO-02-418 North Sea and coast

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-02-418 North Sea and coast
Period 2003 - 2006
Status Completed
URL http://www.noordzeeenkust.alterra.nl./
Research number OND1295165
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

[Doel]
Het programma richt zich op het vergaren en beschikbaar maken van kennis voor beleidsdirecties en gebruikers ter beantwoording van aangegeven beleidsvragen en ter ondersteuning van beleidsdoelen met betrekking tot het zoute water in Nederland.
[Resultaten]:
- In 2003 is een elektronische Kennisvraagbank zoute wateren opgezet, waarin beleidsvragen, state of the art antwoorden, resultaten uit eerder onderzoek, lopend onderzoek en contactpersonen per onderwerp zijn aangegeven. Dit systeem wordt in 2004 verder uitgebreid en vormt tevens het belangrijkste communicatie medium in dit project.
- Voor het verder optimaliseren van het ruimtelijk gebruik van de Noordzee en het beantwoorden van vragen m.b.t. toepassingen van de Vogel en Habitat Richtlijn en de Kaderrichtlijn Water wordt het in 2003 opgezette GIS instrumentarium van de in de Noordzee te onderscheiden ecosystemen wat betreft mariene habitats, kenmerkende soorten, het voedselweb, verdwenen soorten en exoten en de draagkracht verder worden uitgebreid. Ook wordt een begin worden gemaakt met het opzetten van een soortgelijk systeem voor de Waddenzee.
- Voor het MNP zal in 2004 ter waarde van 150k worden gewerkt aan de graadmeters mariene natuurwaarden en biodiversiteit.
- Het duurzaamheidonderzoek richt zich in eerste instantie op visserij en zal een graadmeter duurzame visserij, ook van belang voor het MNP, opleveren. Speciale aandacht wordt de komende jaren gegeven aan de socio-economische aspecten van de in het mariene milieu te nemen maatregelen.
- Voor het thema duurzame kust en estuariene natuur (herstel zoet-zout, productiviteit, en veiligheid) zijn in 2003 state of the art overzichten gemaakt, die na te zijn opgenomen in de kennisvraagbank nu zullen worden gebruikt bij het aansturen van het verdere programma.
- Een aantal specifieke geoormerkte projecten m.b.t. kwelders en zeehonden zullen ook in 2004 binnen dit programma moeten worden gefinancierd

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. H.J. Lindeboom

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation