KNAW

Research

BO-02-381 Function fulfillment Nature, Forest and landscape

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-02-381 Function fulfillment Nature, Forest and landscape
Period 2001 - 2004
Status Completed
Research number OND1295191
Data Supplier METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Het programma Functievervulling natuur, bos en landschap heeft tot doel te voorzien in de kennisbehoefte van beheerders en beleidsmakers met betrekking tot beheer en gebruik van natuurterreinen, bossen en landschapselementen

Resultaten
De eindproducten van het programma bestaan uit zowel wetenschappelijke rapporten en artikelen als beleids- en praktijkadviezen, artikelen in vakbladen, brochures, veld- en praktijkgidsen, modelinstrumentarium, databank-instrumentarium, ondersteunende software, CD-ROMs, website, (e-mail) nieuwsbrief en presentaties waarin onderzoek is doorvertaald naar de gebruiker, in aanvulling op de wetenschappelijke rapporten

Het programma kent 3 thema's:
Maatschappelijke functievervulling op bedrijfsniveau waarin het o.a. gaat om inrichting en beheer van natuur voor verschillende functies en verschillende gebruikers, kansrijke functiecombinaties op bedrijfsniveau en wijze waarop beheerders hiermee kunnen omgaan.

Integratie van ecologische processen in het beheer waarin het o.a. gaat om strategie voor beheer van boslandschappen en andere grootschalige terrestrische natuur, omvorming van beheerde terreinen naar terreinen waarop in de toekomst geen inwendig beheer meer plaatsvindt en beheeradviezen voor natuurherstel (o.a. vernatting).

Bedrijfsvoering en economie van het beheer waarin het o.a. gaat om inventarisatie-, plannings-, monitorings en evaluatiemethoden afgestemd op de wensen van de doelgroep/gebruiker, ontwikkeling van een geschikt systeem van bedrijfssturing voor geïntegreerd bosbeheer en advisering over monitoring naar praktijk en beleid.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M.S. van Wijk

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation