KNAW

Research

Territorial protection and functional combination North Sea

Pagina-navigatie:


Update content


Title Territorial protection and functional combination North Sea
Period 01 / 2003 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1295243

Abstract (NL)

doel van project, afbakening, fasering, bestaande kennis, beleidsrelevantie etc. Er zullen ruimtelijke GIS kaarten van de belangrijkste mariene habitats en kenmerkende soorten worden gegenereerd, die gekoppeld zullen worden aan in kaart te brengen gebruiksfuncties. Dit GIS instrumentarium kan vervolgens gebruikt worden voor een verdere ruimtelijke planning van het NCP. Voor gebiedsbescherming zullen potentiele pilot gebieden worden geanalyseerd en consequenties van toepassen van de vogel en/of habitatrichtlijn voor deelgebieden kunnen worden doorgerekend. Ook zal worden onderzocht of met de beschikbare gegevens kan worden aangegeven waar de bodem meer of minder kwetsbaar is voor bodemberoerende visserij. Bij functiecombinaties wordt o.a. gedacht aan het combineren van de traditionele gebruiksvormen met windmolenparken en grootschalige zandwinning. Omdat uit de vraaginventarisaties blijkt dat er op dit moment zeer veel vragen in het kustgebied liggen zal in het eerste jaar de nadruk vooral op dit deelgebied worden gelegd met als centrale vraag: wat is het cumulatieve effect van alle ruimtelijke ingrepen op het kustsysteem van de gehele Nederlandse Noordzeekust, met de nadruk op de gevolgen voor de ecologische waarden zoals de ecosysteemdoelen Noordzee deze omschrijven. RESULTATEN EN KENNISOVERDRACHTACTIVITEITEN : Een GIS instrumentarium ten behoeve van de ruimtelijk planning op de Noordzee. product, opleverdata, go/no-momenten, wat moet bereikt zijn bij "go", welke afspraken zijn gemaakt indien resultaat niet bereikt kan worden, communicatieplan etc. Na een tussenrapportage eind 2003 moet eind 2004 moet een bruikbaar instrumentarium worden opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomsten kan dan worden besloten of deze aanpak ook voor de Wadden en Delta moet worden gevolgd.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. N.M.J.A. Dankers

Related research (upper level)

Classification

D14000 Technology
D15600 Hydrospheric sciences
D15700 Geodesy, physical geography
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation