KNAW

Onderzoek

Gebiedsbescherming en functiecombinatie Noordzee

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Gebiedsbescherming en functiecombinatie Noordzee
Looptijd 01 / 2003 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295243

Samenvatting

doel van project, afbakening, fasering, bestaande kennis, beleidsrelevantie etc. Er zullen ruimtelijke GIS kaarten van de belangrijkste mariene habitats en kenmerkende soorten worden gegenereerd, die gekoppeld zullen worden aan in kaart te brengen gebruiksfuncties. Dit GIS instrumentarium kan vervolgens gebruikt worden voor een verdere ruimtelijke planning van het NCP. Voor gebiedsbescherming zullen potentiele pilot gebieden worden geanalyseerd en consequenties van toepassen van de vogel en/of habitatrichtlijn voor deelgebieden kunnen worden doorgerekend. Ook zal worden onderzocht of met de beschikbare gegevens kan worden aangegeven waar de bodem meer of minder kwetsbaar is voor bodemberoerende visserij. Bij functiecombinaties wordt o.a. gedacht aan het combineren van de traditionele gebruiksvormen met windmolenparken en grootschalige zandwinning. Omdat uit de vraaginventarisaties blijkt dat er op dit moment zeer veel vragen in het kustgebied liggen zal in het eerste jaar de nadruk vooral op dit deelgebied worden gelegd met als centrale vraag: wat is het cumulatieve effect van alle ruimtelijke ingrepen op het kustsysteem van de gehele Nederlandse Noordzeekust, met de nadruk op de gevolgen voor de ecologische waarden zoals de ecosysteemdoelen Noordzee deze omschrijven. RESULTATEN EN KENNISOVERDRACHTACTIVITEITEN : Een GIS instrumentarium ten behoeve van de ruimtelijk planning op de Noordzee. product, opleverdata, go/no-momenten, wat moet bereikt zijn bij "go", welke afspraken zijn gemaakt indien resultaat niet bereikt kan worden, communicatieplan etc. Na een tussenrapportage eind 2003 moet eind 2004 moet een bruikbaar instrumentarium worden opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomsten kan dan worden besloten of deze aanpak ook voor de Wadden en Delta moet worden gevolgd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. N.M.J.A. Dankers

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D14000 Technische wetenschappen
D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D15700 Geodesie, fysische geografie
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie