KNAW

Onderzoek

Visserij-inspanning

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Visserij-inspanning
Looptijd 01 / 2003 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295249

Samenvatting

Doel:
Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid steunt op twee maatregelen: de TAC en de beheersing van de visserij-inspanning. Voor het bepalen van de efficientie van de vismethode, en de ontwikkelingen hierin, is echter geen bruikbare indicator beschikbaar. Het doel van dit onderzoek is om een dergelijke indicator te ontwikkelen. In

Werkwijze:
In het eerste jaar zal een overzicht worden gegeven van de huidige kennis over de efficiency ontwikkeling van voor Nederland relevante vismethoden, en zal een analytische benadering worden uitgewerkt voor het bepalen van efficientie-parameters. De benadering zal uitgaan van een aantal meetbare grootheden die een aantoonbare invloed hebben op de visnamigheid van de visserij en die eenvoudig gemeten kunnen worden (vistuig parameters, motorvermogen, keuze visgrond, etc). In het tweede en derde jaar zal deze benadering worden toegepast op een aantal visserijen die in overleg met de opdrachtgever zullen worden bepaald. De ontwikkeling in de efficientie indicatoren sinds 1990 zal worden bestudeerd en worden vergeleken met de geschatte ontwikkeling op basis van de bijdrage aan de visserij sterfte. Naast de ontwikkeling in efficientie zal ook een vergelijking van de vangst efficienties van verschillende vismethoden voor de belangrijke commerciele vissoorten die in de gemengde visserij van de Noordzee worden bevist worden geanalyseerd.

Resultaten:
- In 2004 rapportage efficientie indicatoren visserijmethoden 1 (bv bodemvisserijen)
- In 2005 rapportage efficientie indicatoren visserijmethoden 2 (bv pelagische visserijen)
- Na ieder jaar worden de resultaten geevalueerd en is er een go/no-go moment.
- Werkplan en voortgang van het onderzoek zal met de probleemhouder worden besproken. De benadering en resultaten zullen in internationaal overleg worden ingebracht en aan peer review worden onderworpen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. A.D. Rijnsdorp

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18230 Visserij
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie