KNAW

Research

Safety; strengthening of the coastal zone

Pagina-navigatie:


Update content


Title Safety; strengthening of the coastal zone
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1295265

Abstract

[Research Objectives]:
Eight so-called weak spots in the Dutch coastal zone have priority to be strengthened for safety, but simultaneously also for nature, landscape and recreation. The provinces of North Holland, South Holland and Zeeland have the direction about the integrated studies how to deal with this. Different options have to be studied: seawards, consolidation and landwards. This research supports the input of the Ministry of Agriculture, Nature & Food quality to find sustainable sollutions for strenthening the coastal zone in the field of nature, landscape and recreation.
[Results and products]:
Expert database, powerpoints, reports, fieldwork, expert meetings, back up /quality check judgement etc.

Abstract (NL)

[Doel]:
In direct overleg met LNV:
1.Beoordelen producten
2.Inbreng natuurwetgeving
3.Inhoudelijke back-up/kwaliteitscheck bij beoordeling
4.Deelname werk-/projectgroepen om natuur op de agenda te houden/krijgen.
[Werkwijze]:
Doorlooptijd en wanneer moeten bepaalde producten er liggen in overleg met LNV:
Per zwakke schakel is de planning en inzet van Alterra aangegeven.
1.Het kustvak Den Helder-Callantsoog
2.Het kustvak Hondsbossche en Pettemer zeewering
Voorkeursalternatief - 1e kwartaal 2006
Eindproduct - medio 2007
1 / 2 Slim (Alterra Wag) & Smit, Dankers (Alterra Txl) zijn betrokken bij deskundigenbijeenkomsten.
3. De waterkering Noordwijk
4. De waterkering Scheveningen
3 / 4 Deze kustversterkingen liggen vooral in de urbane sfeer (vanuit LNV weinig prioriteit), waarbij niet uit het oog moet worden verloren dat hieraan ook nauurbelangen kleven. Nagegaan kan worden om welke natuurwaarden het op deze locaties gaat. Verschillende vormen van zachte tot harde kustverdediging (inclusief soorten substraat) kunnen een totaal verschillend effect hebben op de natuur.
5. Het kustvak Hoek van Holland-Kijkduin
Voorkeursalternatief - 1e kwartaal 2006
Eindproduct - 3e kwartaal 2006
DHV/Alterra voert planstudie voor zwakke schakel Delfland uit. Combinatie van versterking van de zwakke schakel en de compensatie voor de uitbreiding van MV2 dient in beschouwing genomen te worden.
6. Het kustvak Flaauwe Werk (Goeree-Overflakkee)
Voorkeursalternatief - 1e kwartaal 2006
Eindproduct - 4e kwartaal 2006
Slim laten deelnemen aan workshop/werk-/projectgroep. Maissan faciliteert. Combinatie van versterking van deze zwakke schakel met innovatieve vormen van zandsuppleties is mogelijk. Nadere studie en uitwerking businesscase i.o.m. RIKZ en evt. St. Duinbehoud naar effect van megasuppleties.
7. Het kustvak Zuidwest Walcheren
Voorkeursalternatief - 4e kwartaal 2005
Eindproduct - 2e kwartaal 2007
Slim activiteiten laten combineren met activiteit van WUR Kennissprong Zilte zoom bij zoeken naar geschikte locatie op Walcheren voor zilte teelten ligt voor de hand. Er zijn reeds kansenkaarten voor visteelt op land.
8. Het kustvak West Zeeuws-Vlaanderen (Cadzand-Breskens)
Voorkeursalternatief - 2e kwartaal 2005
Eindproduct - 2e kwartaal 2006
Bij versterking Cadzand-Breskens zoeken naar mogelijkheden van combinatie met compensatie voor geulverdieping en -verlegging Westerschelde (Proses); bv. bij uitbreiding Zwin en daarbij te betrekken uitwateringskanaal (zwakke plek). Evt meerwaarde bij combi met zilte landbouw/recreatie. Stakeholderbenadering uit Zilte zoom .


Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. P.A. Slim

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation