KNAW

Onderzoek

Ontwatering in beeld

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwatering in beeld
Looptijd 01 / 2003 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295494

Samenvatting

[Probleem:] In het kader van andere projekten (LHTS en Stone) is een begin gemaakt met de opzet van landelijke databestanden over het topsysteem. De ontwikkelde kennis in dit kader wordt nu reeds ingezet in landelijke studies. Er is toenemende behoefte aan verfijning en verbetering van deze kennis en aan betere data op een kleiner schaalniveau. Er is grote behoefte aan een kaart met aanwezigheid van buisdrainage (o.a. in landelijke modelberekeningen en gt-actualistie). Een eerste versie van deze kaart, gebaseerd op een beperkt aantal proefplekken is beschikbaar, echter voor bepaalde landsdelen is de informatie te summier en zal door veldinventarisaties en in samenwerking met de waterschappen de kennis moeten worden uitgebreid. Ook de kennis over de eigenschappen van de ontwateringsmiddelen, zoals bodemdiepte, drooglegging en opstuwing dient te worden verbeterd.
[Doelstelling(en):] Verbetering van hydrologische data en opzet, onderhoud, uitlevering en beheer van databestanden van het topsysteem en bijbehorende kennistabellen
[Resultaten tot 2004:]
De beschikbare bestanden met data topsysteem (NITG) zijn voor een aantal gebieden geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de data mbt kD en c-waarde in deze gebieden niet voldoen. Verder is meegelift in een pilot in Oost-Nederland, waarbij gekeken wordt of de bodemkaart verdiept kan worden om hiermee het databestand van NITG te verbeteren. Daarnaast wordt tevens informatie verkregen mbt intreeweerstand (aard materiaal bodem waterloop) en radiale weerstand. Enige kennis mbt intreeweerstanden op een rijtje gezet in een concept-rapportage. De data over ontwateringsdiepte verzameld in het kader van de Gt-actualisatie worden momenteel op rijtje gezet, hetgeen kan leiden tot een aanpassing van de bestaande tabel. Statistische buisdrainagekaart wordt toegepast, o.a bij evaluatie mestbeleid.
[Gerealiseerd medio 2004 :]
Concept rapportage over eigenschappen mbt intreeweerstanden van waterlopen
Verbetering kD-waardentabel t.b.v. hydrotypen topsysteem (ism RIZA en RIVM)
Metingen van seizoensvariabiliteit van stromingsweerstanden van kleine waterlopen.
Toepassing van opgebouwde kennis voor berekening effectiviteit bufferstroken KRW
[Begrote activiteiten in 2005]
In 2005 zullen de vernieuwde kD- en c-waardenkaarten worden geanalyseerd en vergeleken met de waarden van de kD en c van de oorspronkelijke kaart. Een punt van aandacht is of er nog een correctie ivm met gelaagdheid (anisotropie) moet plaatsvinden, hiervoor is een rekenmodule in ontwikkeling. Als over deze kaarten consensus is zullen deze worden geplaatst op de website (STONE) en beschikbaar worden gesteld.
Via een inventarisatieronde langs de waterschappen wordt nieuwe informatie verzameld over de ligging van buisdrainage, en wordt de huidige buisdrainagekaart aangepast en geplaatst op de website.
De hydraulische weerstand van waterlopen is afhankelijk van de begroeiing in en langs de waterlopen en verandert daardoor gedurende het groeiseizoen. Via veldonderzoek op enkele lokaties worden de de weerstandsverschillen gedurende het groeiseizoen afgeleid uit waterhoogten, debieten en verandering van het doorstroomde oppervlak. Dit levert kennis(tabellen) op over seizoensafhankelijke opstuwingseffecten.
[Verwachte produkten in 2005]
Kaarten met de eigenschappen topsysteem in de vorm van dikte, kD en c-waarde topsysteem, hiervan afgeleide kaarten met drainageweerstanden van het topssyteem.
Nieuwe spreidingslengtekaart van belang ivm doorwerking van ingrepen.
Herziening kaart buisdrainage.
Rapportage mbt geometrie van de waterlopen
Kennistabellen geometrie en weerstand waterlopen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

There is an increasing need to do judgements concerning the impact of interventions and measures with hydrological models. To use these models there is a need for countrywide digital hydrological maps and applicable tables. This research is building partially forward on earlier research that has been carried out within the framework of LHTS and STONE. The emphasis of the research has been moved in the direction of the smaller drainage resources. Concerning the called subjects there is hardly no research done outside Alterra.
The objective is inventorying of the hydrological properties of the top system and the set-up, maintenance, extradition and management of data bases of the top system and associated tables. Knowledge which is collected within this project is used in several studies (STONE, studies for man-induced drought, hydrology based on mapable features, MIPWA), moreover water boards ask for information.
The project result consists of tables and files, moreover the research results are being published. The data themselves are not used directly at taking decisions on policy. The information is especially used for the use in hydrological models. These models are used to calculate the impact of measures or policy.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. H.T.L. Massop

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Programma BO-01-003 Water

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie