KNAW

Research

Hydrology based on mapable features

Pagina-navigatie:


Update content


Title Hydrology based on mapable features
Period 01 / 2003 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1295497

Abstract

The research of the Commission Water Management 21st century (WB21) has among other things resulted in a water task. The water tasks must be considered as the hydrological wish of the Water boards. It gives information about what is necessary and sufficient for retention, inundation or discharge the excess of water. Sufficient means in this case what is necessary for a good water management in future circumstances (that of the year 2050), without transferring the problems of the access water of a certain area onto other water systems.
The water tasks have been laid down in the National Governing Board Agreement Water. To satisfy the future water task, in most cases water management must be adjusted. To decide whether the extent of the interventions in the water management is sufficient for there contribution to the water task, quantification of the impact of water management interventions on the water system is necessary. Quantifying the impact of such interventions demands a model treatment. Generally this treatment is only on regional scale feasible.
The objective of the research consists of generating nationwide quantitative maps of hydrological properties such as seepage and discharge, as well as maps of the impact of water management interventions on the basis of model calculations. Alterra-report 1339; Gaast, J.W.J. van der, H.Th.L. Massop, H.R.J. Vroon & I.G. Staritsky; Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken, Wageningen, Alterra.
The presented treatment results in a national set of calibrated models and a set of transfer functions based on the calibrated models for a number of hydrological characteristics. A number of important products of the project are maps of seepage, normative discharge and water storage. Moreover the project results in knowledge in the form of transfer functions and knowledge tables which can be used in other projects.

Abstract (NL)


[Probleem:]
Onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (WB21) heeft o.a. geresulteerd in een wateropgave. Om te kunnen voldoen aan deze wateropgave zijn veelal waterhuishoudkundige ingrepen nodig. Om te kunnen bepalen in hoeverre ingrepen voldoende bijdragen aan de gestelde wateropgave is kwantificering van de effecten van waterhuishoudkundige ingrepen noodzakelijk. Het kwantificeren van het effect van dergelijke ingrepen vergt een modelmatige aanpak. Deze aanpak is echter meestal alleen op regionale schaal haalbaar.
[Doelstelling(en):]
Het landsdekkend kwantitatief in kaart brengen van hydrologische gebiedseigenschappen alsmede het in kaart brengen van effecten van waterhuishoudkundige ingrepen op basis van modelberekeningen
[Realisatie medio 2004:]
De landsdekkende schematisatie op basis van zo veel mogelijk tijdsonafhankelijke karteerbare kenmerken is uitgevoerd. De schematisatie is opgezet op basis van de geohydrologie, bodemfysica en klimaatregio s. De parametrisatie van het eendimensionale model SWAP op basis van karteerbare kenmerken en analytische oplossingen is voltooid. De calibratie van het model SWAP voor de onderrand (kwel/wegzijging) wordt momenteel uitgetest
[Begrote activiteiten in 2005]
Onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (WB21) heeft o.a. geresulteerd in een wateropgave. Om te kunnen voldoen aan deze wateropgave zijn veelal waterhuishoudkundige ingrepen nodig. Om te kunnen bepalen in hoeverre ingrepen voldoende bijdragen aan de gestelde wateropgave is kwantificering van de effecten van waterhuishoudkundige ingrepen noodzakelijk. Het kwantificeren van het effect van dergelijke ingrepen vergt een modelmatige aanpak.
Binnen dit project worden in 2004 de calibratiebereken met het model SWAP afgerond. Aan de hand van de gecalibreerde modellen in combinatie met landsdekkende karteerbare kenmerken kunnen verschillende hydrologische eigenschappen gekwantificeerd worden. In 2005 zullen, uitgaande van de gecalibreerde modellen, de effecten van een aantal veelvuldig voorgestelde maatregelen worden berekend. Aan de hand van karteerbare kenmerken kunnen de kwantitatieve effecten landsdekkend in kaart worden gebracht. Op deze manier kan de bijdrage van verschillende waterhuishoudkundige maatregelen aan de wateropgaven worden gekwantificeerd.
Naast de berekeningen met het model SWAP zal ook gebruik worden gemaakt van tijdreeksanalyse op meer inzicht te krijgen in de relatie tussen karteerbare kenmerken en hydrologie.
[Verwachte produkten in 2005]
Landsdekkende kaarten met hydrologische parameters zoals maatgevende afvoer, berging, kwel/wegzijging.
Landsdekkende kaarten met het kwantitatieve effect van verschillende waterhuishoudkundige maatregelen op de afvoer, berging en kwel/wegzijging.
Een landsdekkende database met tijdreeksparameters waaruit tijdreeksen van de grondwaterstand kunnen worden gegenereerd.
Beschrijving van de kwantitatieve effecten van waterhuishoudkundige ingrepen in de vorm van een rapport en een artikel

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation