KNAW

Research

Environmental- welfare friendly high tech pig-sty

Pagina-navigatie:


Update content


Title Environmental- welfare friendly high tech pig-sty
Period 2003 - 2005
Status Completed
Research number OND1295555

Abstract (NL)

Het ontbreekt de Nederlandse varkenssector aan een license to produce , als gevolg van ernstige tekortkomingen op het terrein van milieu, diergezondheid en dierenwelzijn.
De belangrijkste problemen zijn het mestoverschot, ammoniak emissie, stankuitstoot, overmatig energiegebruik (direct en indirect), uitbraken van infectieziektes en verstoringen van het uiten van soorteigen gedrag. Alleen een integrale aanpak van deze problemen kan mogelijk een trendbreuk forceren voor het veilig stellen van economische en ecologische belangen.
Derhalve is in de eerste hoofdfase van het Hercules project (Hercules : 1998-2001) een nieuw geintegreerd stalsysteem ontwikkeld en in een kleine pilot getest.,
In 2002 is de tweede hoofdfase van het Herculesproject van start gegaan. De overall doelstelling is het verder ontwikkelen en toetsen van het systeemconcept op een relevante bedrijfsschaal (ca. 900 varkens) zodat daarna door praktijkintroductie duurzame varkenshouderij in Nederland mogelijk wordt.
De tweede hoofdfase bestaat uit drie projecten, die gelijktijdig en in samenhang worden uitgevoerd:
1) Het Hercules stalconcept: ontwikkelen en testen van het geïntegreerde stalsysteem
2) Mestafzet en optimalisatie van mestproducten die geproduceerd worden in het stalconcept
3) Innovatieoverdracht naar veehouders en communicatie met stakeholders
In 2003 zullen in totaal 3 vleesvarkenrondes (elk 864 dieren) worden opgelegd en afgesloten De eerste en zonodig de tweede ronde zullen worden gebruikt voor de optimalisatie en afstemming en van de toegepaste systemen voor huisvesting, klimaat, luchtreiniging en mestafvoer en -bewerking. De derde en zo mogelijk de tweede ronde zullen experimenteel van aard zijn. Daarbij worden de effecten van met name de verschillende vloeruitvoeringen en voermethoden op de volgende aspecten onderzocht en geoptimaliseerd: zoötechnische resultaten, dierenwelzijn, diergezondheid, hygiëne, arbeidsomstandigheden (stof) en milieu.
Het experimentele werk zal doorlopen in 2004 (2 ronden beoogd). Op basis van de metingen zal het Hercules concept economisch, ecologisch en technisch worden geëvalueerd.
Resultaten: korte inhoudelijke verslagen van de experimenten en het ontwikkelingstraject, samenvattende verslaglegging per ronde
Activiteiten: onderzoek naar afzetmarkten binnen en buitenland en regelgeving, verdere ontwikkeling van een logistiek model (Agrotechnology & Food innovations), praktijkdemonstratie in NL van de nieuwe mestsoorten en aanwendingstechnieken (Agrotechnology & Food innovations en PV), proefveldonderzoek (PPO), aanvang met kwaliteitsborgingssysteem.
Resultaten: korte schriftelijke interne rapportages voor de projectgroep, netwerk- en marktvorming t.b.v. mestafzet, kennisoverdracht naar praktijk (met name akkerbouw)

Related organisations

Related people

Project leader M. Groot Koerkamp

Related research (upper level)

Classification

D14340 Measurement and control engineering
D18220 Animal husbandry
D21700 Physiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation