KNAW

Research

Decentralisation of the social work among caravan dwellers in Rotterdam

Pagina-navigatie:


Update content


Title Decentralisation of the social work among caravan dwellers in Rotterdam
Period 09 / 2003 - 01 / 2004
Status Completed
Research number OND1295771
Data Supplier Website SWA

Abstract (NL)

In het kader van de zgn. normalisatie-gedachte heeft de gemeenteraad enkele jaren terug het besluit genomen dat woonwagenbewoners voortaan van de reguliere welzijnsvoorzieningen in de stad gebruik moeten maken. Deze decategoralisering van het welzijnswerk voor woonwagenbewoners betekent tevens een decentralisatie van dit beleid naar de deelgemeenten die woonwagencentra in hun gebied hebben. Dit proces van decentralisatie van beleid en overdracht van werkzaamheden naar de reguliere werkzaamheden moet uiterlijk eind 2003 zijn afgerond. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam heeft de Sociaal-Wetenschappelijke Afdeling gevraagd om het proces van decentralisatie en decategoralisering van het woonwagenwerk te evalueren. In het kader van dit evaluatie-onderzoek worden verschillende betrokken actoren geraadpleegd: beleidsmakers op stedelijk niveau en op deelgemeentelijk niveau, managers en uitvoerend medewerkers van lokale welzijnsorganisatie alsmede de woonwagenbewoners zelf. Het onderzoek heeft drie doelstellingen: inzicht bieden in het verloop van het decentralisatieproces en de overdracht van taken naar reguliere welzijnsvoorzieningen; het in kaart brengen van opinies van verschillende partijen over het gevoerde beleid: oordelen over de decentralisatie en decategoralisatie, een inventarisatie van knelpunten en eventuele lacunes in het beleid; op basis van het voorgaande formuleren van condities die een adequate ondersteuning van woonwagenbewoners op decentraal niveau kunnen waarborgen.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. T. Wentink

Classification

D42000 Political and administrative sciences
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation