KNAW

Onderzoek

Vorming en handhaving van het internationale recht en de regulering van...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Vorming en handhaving van het internationale recht en de regulering van het internationaal economisch verkeer in een situatie van multilevel jurisdiction
Looptijd 01 / 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1295923
Leverancier gegevens E.M.Meijers Instituut

Samenvatting

Dit deelprogramma onderzoekt de ontwikkeling van de mondiale rechtsgemeenschap die wordt gekenmerkt door multilevel jurisdiction in plaats van de traditionele statelijke jurisdictie. Geprobeerd zal worden deze ontwikkeling zichtbaar te maken. Daarop aansluitend zal de vraag worden beantwoord of deze ontwikkeling aanpassing van de traditionele (statelijke) uitgangspunten van het internationaal recht noodzakelijk maakt, en zo ja op welke wijze. Tevens wordt nagegaan in hoeverre de traditionele concepten van publiek- en privaatrechtelijke jurisdictie nog adequaat zijn voor regulering van de internationale handel en het grensoverschrijdende verkeer van natuurlijke en rechtspersonen. De Europese Unie zal, vanwege zowel haar interne ontwikkelingen als haar rol op het wereldtoneel, bijzondere aandacht krijgen. Staten spelen niet langer een exclusieve rol in de vorming en handhaving van het internationale recht. Als gevolg van de globalisering zullen in dit recht naast de individuele statelijke belangen ook de gemeenschapsbelangen sterker tot uiting komen. Non-statelijke entiteiten, in de vorm van zowel gouvernementele als non-gouvernementele organisaties, zijn essentieel voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen en verkrijgen een eigen plaats in de internationale rechtsgemeenschap. In dit programma wordt onderzocht hoe deze nieuwe ontwikkelingen in de richting van gemeenschapsrecht zich verhouden tot de klassieke opvattingen over het karakter van het internationale recht als interstatelijk recht. Het onderzoek kent twee deelthema s. Het eerste thema richt zich op fundamentele gevolgen voor het volkenrecht en het internationale institutionele recht van het ontstaan van een gemeenschap gekarakteriseerd door multilevel jurisdiction. Bezien wordt in hoeverre deze gemeenschap een eigen stelsel ontwikkelt van fundamentele waarden en normen en internationale instituties welke onontbeerlijk zijn voor vorming en handhaving van deze normen. Met name wordt daarbij de aandacht gericht op de waarden en beginselen zoals coherentie, institutionele beginselen en fundamentele rechten. Binnen het eerste deelthema zal het onderzoek zich vooral richten op ontwikkelingen met betrekking tot het geweldmonopolie in de internationale samenleving, in het bijzonder de rol van de VN-Veiligheidsraad hierbij, de bestrijding van internationale misdaden, zoals genocide, oorlogsmisdaden en terrorisme, het internationale humanitaire recht en het bevorderen van duurzame economische ontwikkeling. In het bijzonder zal hierbij aandacht worden geschonken aan de onder druk staande positie van de Verenigde Naties en aan de relaties tussen de EU en de Verenigde Naties. Het tweede thema richt de aandacht op een nieuwe invulling en toepassing van de traditionele concepten van jurisdictie en het formuleren van nieuwe beginselen in de context van het internationale economische recht. Hierbij wordt naast een onderzoek van een aantal deelterreinen zoals het internationale vervoer, ook de rol van de Europese Unie bij de totstandkoming van economische regelgeving bezien. Aan de ene kant vormt de Unie een voorbeeld van een rechtsorde waarin regelgeving tot stand wordt gebracht die is toegesneden om transnationale problemen het hoofd te bieden. Aan de andere kant stelt het proces van globalisering nieuwe uitdagingen aan Europese economische regelgeving en speelt de Unie een belangrijke rol bij het reguleren van het internationale economische verkeer.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41000 Rechtswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie