KNAW

Research

Cluster BO-01 Vital rural area

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cluster BO-01 Vital rural area
Period 01 / 2000 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1299048

Abstract

The new government has declared that the care for a sustainable environment is a top issue in policy for the next years. Main topics at this point which are to the concern of the ministry of LNV are:

- effects of climate change on sustainable spatial planning;
- rural area development in general;
- quality of the environment (this includes the social, economical and healthy aspects of the environment);
- water management.
Also the meaning of the landscape for the well being of the people will become of more important in the next years.
Knowledge development will be essential to make progress on these items.

The policy document Agenda for a Vital Countryside (2004) instigated future policies directed at the simultaneous realization of a vital and sustainable countryside and a high-quality environment, optimally anticipating the changes that will arise the next decades.

To support policies on the entire field of action of the Agenda for a Vital Countryside with proper information, the cluster distinguishes in 2008 between seven research themes:
- Soil;
- Water;
- Climate;
- City & Countryside;
- Landscape;
- Rural Investment Budget;
- European rural policy.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

De betekenis van het onderzoek voor LNV
In het regeerakkoord staat de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving als een centraal onderwerp hoog op de agenda. Bij de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving wordt met name aan de inzet van het kennis- en innovatiebeleid een prominente rol toebedacht.

Enkele specifieke punten uit het regeerakkoord die voor LNV van wezenlijk belang zijn in relatie tot de ontwikkeling van een vitaal landelijk gebied betreffen:

- de effecten van klimaatverandering op een duurzame ruimtelijke inrichting; plattelandsontwikkeling sec;
- leefbaarheidsproblematiek (zowel op het platteland en als in woonwijken) hetgeen onder andere wordt vertaald in de beleidsopgave om groen in en om de stad te stimuleren;
- watermanagement;

Daarnaast is er sprake van een hernieuwde bewustwording van de positieve effecten van een kwalitatief hoog gewaardeerd landschap voor de samenleving. Deze hernieuwde aandacht voor het landschap vindt zijn weerslag in de Agenda Landschap, die op korte termijn door het ministerie van LNV zal worden uitgebracht

Genoemde onderwerpen uit het regeerakkoord sluiten nauw aan op de beleidsdoelstellingen zoals verwoord In de beleidsnota Agenda voor een Vitaal Platteland (2004) dat is gericht, op het tot stand brengen van een vitaal en duurzaam platteland met een hoogwaardige omgevingskwaliteit, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de veranderingen die zich in de komende decennia zullen voordoen.
Belangrijke veranderingen die in deze notitie voor het platteland zijn voorzien of worden voorgestaan, hebben betrekking op:

- Een grotere invloed van de Europese wet- en regelgeving op het Nederlandse platteland;
- Een verbreding van het economisch draagvlak in het landelijk gebied om de leefbaarheid te versterken;
- Het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners;
- Het versterken van de maatschappelijke betekenis van het landelijk gebied als leef- en ontspanningsruimte voor de bevolking als geheel;
- Het duurzaam beheren van bodem, water, natuur en landschap waarbij (preventief) wordt ingespeeld op omgevingsveranderingen (klimaat) en veranderingen in wet- en regelgeving.
- Decentrale aansturing van gebiedsontwikkeling (centraal wat moet en decentraal wat kan). Hieraan is vorm gegeven door de vorming van één Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) met een wettelijke verankering in WILG

De thema s die in 2007 binnen het cluster VLG zijn onderscheiden sluiten naadloos aan bij het regeerakkoord en de accenten die in 2008 door LNV in het beleid zullen worden gezet. Bodem, Water, Klimaat, Stad- en Plattelandsbeleid en Landschap zullen als basisthema s worden voortgezet. De beide thema s die in 2007 zijn gestart (ILG en Europees Plattelandsbeleid) zullen naar verwachting na het eerste aanloop jaar, in 2008 tot volle ontplooiing komen.

De zeven onderscheiden thema s die voor 2008 zijn derhalve:
- Bodem;
- Water;
- Klimaat;
- Stad & Platteland;
- Landschap;
- ILG;
- Europees Plattelandsbeleid

Publicaties bij dit Cluster zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Secretariat Alterra (WUR)

Related people

Project leader Ir. A.H. de Bruin

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Classification

A10000 Exploitation and management physical environment
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation