KNAW

Research

BO-02 Ecologische hoofdstructuur (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-02 Ecologische hoofdstructuur (NL)
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1299050

Abstract

Publications of this programme are available here

Abstract (NL)

Doel
Het totale areaal van de oppervlakte leefgebieden voor wilde planten en dieren wordt steeds kleiner. Door verstedelijking en wegenaanleg raken hun leefgebieden bovendien geïsoleerd, waardoor de kansen op overleving afnemen. Ook eist het slechter worden van de water-, lucht- en bodemkwaliteit haar tol.

EZ streeft naar duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. Van groot belang is daarbij de ecologische hoofdstructuur die bestaat uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Hierdoor ontstaat een natuurnetwerk dat planten en dieren voor de toekomst een basis van bestaan moet garanderen.

De onderzoekprogramma's en projecten die Wageningen UR op dit beleidsterrein voor EZ uitvoert zijn gericht op de functie van natuur, bos en (regionale) landschappen. Het onderzoek richt zich o.a. op natuurlijke biodiversiteit, ruimtelijke ecologische samenhang en soortenbescherming in zowel groene als blauwe ecosystemen. Specifiek aandacht is er voor beheersmaatregelen en beleidsbeslissingen t.a.v. effecten van verzuring , vermesting en verdroging .

Publicaties bij dit cluster zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Contact person Ir. C.M.A. Hendriks

Related research (lower level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation