KNAW

Research

BO-07 Verduurzaming productie en transitie (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07 Verduurzaming productie en transitie (NL)
Period 2004 - unknown
Status Current
Research number OND1299056

Abstract

Agriculture in the Netherlands is working on challenges for the future. The necessary transition and innovation in agriculture is based on the fourth National environmental policy plan. The transition questions mentioned in this plan has to deal with very complex problems concerning climate changes, energy use, negative change in (global) biodiversity and the necessary change to sustainable agriculture. These transition questions are realisable with system innovations dealing a total food chain or region. The transition to sustainable agriculture is also concerning institutional transition. Within the Ministry of Economic Affairs changes in responsibility, role and use of instruments are taking place. This change started with the paper vitaal en samen in which the Ministry proclaims that the increase in complexity in Agro Business results in the need for new roles and responsibility of the Ministry. In short this is a change of taking care of to taking care that . The new role is shown in the debate on the future of the intensive animal husbandry. In this debate the private sector is taking its own responsibility and the Ministry is acting in its new role of facilitating. In the greenhouse horticulture the private sector has taken its responsibility by making an innovation agenda. The continuation of the new policy and the vision of the Ministry of Economic Affairs on the future of the Dutch agriculture is presented in the report Kiezen voor landbouw . The essence of the report is that producers determine their own future.


Publications of this cluster are available here

Abstract (NL)

Doel:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, bevordering van duurzame productie en innovatie van de agrarische sectoren zijn al meerdere jaren belangrijke aspecten van het kabinetsbeleid. De EZ-systeeminnovatiethema s, uitgevoerd door Wageningen UR, ondersteunen dit proces door samen met belanghebbenden te werken aan transitie en innovatie. Daarnaast vindt een methodische verdiepingsslag plaats.

Naast transitie en innovatie is ook de verdere verduurzaming van agrarische productie van belang. Duurzaamheid is een aspect dat van oudsher in de landbouw een centrale rol speelt. Bij het nomadisch beweidingsysteem in de oudheid sprak het vanzelf dat de weides waarin het vee graasde zo werden achtergelaten, dat ook de volgende herder weer voedsel voor zijn kudde zou vinden. Economie en ecologie gingen hand in hand, geen uitputting, maar zorg. Echter, de laatste decennia is een scheefgroei opgetreden: systemen werden doorklieft en de duurzaamheid van de agrarische productie nam af.

Langzamerhand beseffen we echter dat deze scheefgroei de afgelopen decennia tot een heleboel onwenselijkheden geleid heeft, o.a. met betrekking tot milieu en dierenwelzijn. Nu is het de taak van ons allen om deze onwenselijkheden te herstellen en de duurzaamheid terug te brengen in de landbouw.

Innovatie, transitie en duurzaamheid. Het zijn de centrale thema s van dit onderzoekscluster voor EZ.

Het Platform Arbeid is een bundeling van onderzoek en expertise op het terrein van arbeid en ondernemersschap in de agrarische sector. Voor het Platform Arbeid staan kennisuitwisseling en afstemming met onderzoekvragers centraal.

Publicaties bij dit cluster zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Contact person Ir. G.F.V. van der Peet

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22300 Animal ethology, animal psychology
D22600 Zoology
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation