KNAW

Onderzoek

Cluster WOT-02 Voedselveiligheid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cluster WOT-02 Voedselveiligheid
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299088

Samenvatting

Doel:
Het beleid van LNV ten aanzien van risicobeheersing richt zich op de preventie van voedselcrises. Het accent ligt op de aanpak bij de bron en het aanscherpen van het hygiënebeleid. Producenten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid; omgekeerd spant LNV zich in voor vereenvoudiging van de regels zodat het beleid goed uitvoerbaar is. LNV wil dat potentiële gezondheidsrisico's in de voedselketen tijdig worden gesignaleerd. Specifieke risico's in de afzonderlijke ketens moeten helder in beeld worden gebracht zodat zo gericht mogelijk actie kan worden ondernomen. Naast de integratie van monitoringssystemen werkt LNV aan vereenvoudiging en integratie van systemen voor het traceren van producten in de keten (bijvoorbeeld nodig als er ergens een verontreiniging is opgetreden).

De onderzoekprogramma s en projecten die Wageningen UR op dit beleidsterrein voor LNV uitvoert zijn gericht op het uitvoeren van de wettelijke onderzoekstaken (WOT) i.v.m. de verantwoordelijkheid van LNV t.a.v. de controle van veiligheid en kwaliteit van voedsel voor mens en dier.

In april 2004 heeft het RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid een uitvoeringsovereenkomst gesloten met het ministerie van LNV.
In de WOT Voedselveiligheid uitvoeringsovereenkomst wordt door LNV aangegeven op welke terreinen/thema s zij activiteiten door RIKILT wil laten uitvoeren (zowel WOT als WOT ondersteunend), hoe deze activiteiten door LNV worden aangestuurd en welke financiële middelen RIKILT ontvangt voor alle door haar in opdracht geleverde dienstverlening aan LNV. Eveneens worden afspraken gemaakt over de manier waarop het RIKILT paraat staat (zowel kwantitatief als kwalitatief) voor het opvangen van calamiteiten en de vergoeding van de daarbij behorende structurele kosten.
Binnen dit programma vindt onderzoek plaats op basis van wet- en regelgeving dat regulier en structureel van karakter is. Ook het hieraan gerelateerde (beleids- en uitvoerings)ondersteunende onderzoek is opgenomen in dit programma. Het onderzoek is ingedeeld in de volgende thema's:
Thema 1: Chemische contaminanten
Thema 2: Biologische agentia
Thema 3: Dierbehandelingsmiddelen
Thema 4: Diervoeders
Thema 5: Regelgeving
RIKILT is het huisinstituut van de Algemene Inspectiedienst en doet met name analytisch onderzoek op het gebied van bestrijdingsmiddelen, dierbehandelingsmiddelen, diervoeders en financiële regelgeving.

Publicaties bij dit Cluster zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. A.E.M. Vermunt

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Ontwikkeling van een methode voor de bepaling van 3-MCPD esters in soja producten en plantaardige oli‰n
Onderhoud van de Europese Euginius GMO database
Kwaliteit en veiligheid van kruiden/-preparaat alternatieven voor dierbehandelingsmiddelen
Het in kaart brengen van de bijdrage versleping van antibiotica via diervoeders aan de resistentieproblematiek
Expertise-onderhoud NRL-taken
Nationaal Referentie Laboratorium Dioxines en PCB's
Statistische onderbouwing een risicogebaseerd NP diervoeders (incl trendanalyses analyseresultaten diervoeders)
nVWA GGO-analyses in diervoeders
Opsporingsonderzoek diervoeders t.b.v. nVWA
VWA plan diervoeders 2011
Het in kaart brengen van de bijdrage van antibiotica-versleping via diervoeders aan de resistentieproblematiek
Harmonisatie van analysemethoden voor diervoeders en advisering van de Nederlandse overheid over normstelling en analysemethoden
Validatie en accreditatie van detectiemethoden voor GMO's
Toezicht op controle- laboratoriumtechnische en risicoanalytische aspecten van implementatie en uitvoering
NRL taken diervoederadditieven en nationale dossierbeoordeling / advisering
NRL dierlijke eiwitten
Somatropinen en verwante eiwithormonen in levende dieren en dierlijke producten
Bioassays voor (pro)hormonen, antibiotica en antiviralen
VWA monsteronderzoek in het kader van handhaving en opsporing; bijstand bij rechtszaken tgv de resultaten van dit onderzoek
Validatie en accreditatie van analysemethoden tbv dierbehandelingsmidddelen
Methodeaanpassing en expertisebehoud chemische, histologische en bioassay methoden
Praktijk referentiematerialen
Borging antibiotocascreening nVWA TWO Laboratorium
Toxicologische karakterisering van nieuwe voedingsmiddelen en diervoeders
Analyse en evaluatie van nieuwe risico's voor de voedselketen en diervoederproductie
Nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen
Overdrachtsstudies van contaminanten in landbouwhuisdieren
Methodeontwikkeling en onderzoek van levensmiddelen op fycotoxinen
Methodeontwikkeling en onderzoek levensmiddelen op mycotoxinen en fycotoxinen
Methoden ontwikkeling contaminanten
Ontwikkeling, toepassing en validatie van bioassays
Monitoring dioxines,dioxineachtige PCB's en indicator PCB's en vlamvertragers in primaire agrarische producten
Monitoring contaminanten in ned vis en visserijprod
Harmonisatie en normalisatie analysemethoden
Validatie & accreditatie methoden contaminanten
NRL Mariene biotoxinen
NRL PAK's voedingsmiddelen
NRL Mycotoxinen
NRL Pesticiden dierl prod
NRL Dioxines en PCB's
NPK en LMRV
Validatie & accreditatie analysemethoden
Validatie/accreditatie detectiemethoden Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO's)
Referentielaboratorium dierlijk eiwitten
NRL diervoederadditieven
VWA NP Diervoeders

Classificatie

A71000 Voeding
D22200 Biogeografie, taxonomie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie