KNAW

Onderzoek

WOT-02 Voedselveiligheid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT-02 Voedselveiligheid
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299088

Samenvatting

Het thema voedselveiligheid is gericht op de preventie van voedselcrises. Het accent ligt op de aanpak bij de bron en het aanscherpen van het hygiƫnebeleid. Producenten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid; omgekeerd spant EZ zich in voor vereenvoudiging van de regels zodat het beleid goed uitvoerbaar is. EZ wil dat potentiƫle gezondheidsrisico s in de voedselketen tijdig worden gesignaleerd en dat specifieke risico s in afzonderlijke ketens helder in beeld gebracht moeten worden. EZ wil een aantal (onderzoeks)activiteiten op dit terrein laten uitvoeren door RIKILT.

Publicaties bij dit cluster zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

The theme food safety is aimed at the prevention of food crises. The emphasis is on the approach at the source and the enhancement the hygiene policy. Producers are reminded of their responsibility; conversely, the Ministry of Economic affairs (EZ) is committed to simplifying rules in order to make the policy feasible. EZ wants the potential health risks in the food chain to be timely identified and specific risks in individual chains to be clearly portrayed. EZ wants RIKILT to carry out some (research) activities in this field .

Publications of this programme are available here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Ir. A.E.M. Vermunt

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek diervoeders
Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. labs NVWA
Onderzoek antibiotica
Onderzoek verboden stoffen
Vernieuwing methodieken t.b.v. WOT
Methode ontwikkeling en surveys milieucontaminanten en pesticiden t.b.v. WOT
Methode ontwikkeling en surveys mycotoxinen t.b.v. WOT
Ontwikkeling van een methode voor de bepaling van 3-MCPD esters in soja producten en plantaardige oli‰n
Onderhoud van de Europese Euginius GMO database
Kwaliteit en veiligheid van kruiden/-preparaat alternatieven voor dierbehandelingsmiddelen
Het in kaart brengen van de bijdrage versleping van antibiotica via diervoeders aan de resistentieproblematiek
Expertise-onderhoud NRL-taken
Nationaal Referentie Laboratorium Dioxines en PCB's
Statistische onderbouwing een risicogebaseerd NP diervoeders (incl trendanalyses analyseresultaten diervoeders)
nVWA GGO-analyses in diervoeders
Opsporingsonderzoek diervoeders t.b.v. nVWA
VWA plan diervoeders 2011
Het in kaart brengen van de bijdrage van antibiotica-versleping via diervoeders aan de resistentieproblematiek
Harmonisatie van analysemethoden voor diervoeders en advisering van de Nederlandse overheid over normstelling en analysemethoden
Validatie en accreditatie van detectiemethoden voor GMO's
Toezicht op controle- laboratoriumtechnische en risicoanalytische aspecten van implementatie en uitvoering
NRL taken diervoederadditieven en nationale dossierbeoordeling / advisering
NRL dierlijke eiwitten
Somatropinen en verwante eiwithormonen in levende dieren en dierlijke producten
Bioassays voor (pro)hormonen, antibiotica en antiviralen
VWA monsteronderzoek in het kader van handhaving en opsporing; bijstand bij rechtszaken tgv de resultaten van dit onderzoek
Validatie en accreditatie van analysemethoden tbv dierbehandelingsmidddelen
Methodeaanpassing en expertisebehoud chemische, histologische en bioassay methoden
Praktijk referentiematerialen
Borging antibiotocascreening nVWA TWO Laboratorium
Toxicologische karakterisering van nieuwe voedingsmiddelen en diervoeders
Analyse en evaluatie van nieuwe risico's voor de voedselketen en diervoederproductie
Nitrosaminen en nitroseerbare verbindingen
Overdrachtsstudies van contaminanten in landbouwhuisdieren
Methode ontwikkeling en surveys fycotoxinen t.b.v. WOT
Methode ontwikkeling en surveys planttoxinen t.b.v. WOT
Methoden ontwikkeling contaminanten
Ontwikkeling, toepassing en validatie van bioassays
Monitoring dioxines,dioxineachtige PCB's en indicator PCB's en vlamvertragers in primaire agrarische producten
Monitoring contaminanten in ned vis en visserijprod
Harmonisatie en normalisatie analysemethoden
Validatie & accreditatie methoden contaminanten
NRL Mariene biotoxinen
NRL PAK's voedingsmiddelen
NRL Mycotoxinen
NRL Pesticiden dierl prod
NRL Dioxines en PCB's
NPK en LMRV
Validatie & accreditatie analysemethoden
Methodeontwikkeling en inventariserend onderzoek t.b.v. WOT
Validatie/accreditatie detectiemethoden Genetisch Gemodificeerde Organismen (GMO's)
Referentielaboratorium dierlijk eiwitten
NRL diervoederadditieven
VWA NP Diervoeders

Classificatie

D22200 Biogeografie, taxonomie
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie