KNAW

Onderzoek

Cluster WOT-04 Natuur en Milieu

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cluster WOT-04 Natuur en Milieu
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299089

Samenvatting

Doel:
De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het bestuur, de economie en de samenleving. Alleen dan kan de overheid op een verantwoorde manier alle relevante aspecten en belangen van natuur, landschap en milieu afwegen. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) verzorgt deze informatie voor de rijksoverheid, in het bijzonder voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De WOT Natuur & Milieu voert drie pakketten met Wettelijke Onderzoekstaken uit. Het grootste pakket is de bijdrage aan de planbureaufuncties Natuur en Milieu. Een tweede pakket betreft de Informatievoorziening Natuur en een derde pakket betreft adviserende en toetsende onderzoekstaken die voortkomen uit internationale verdragen en nationale wetgeving.

De WOT Natuur & Milieu is als programma georganiseerd in een netwerkstructuur. Dit houdt in dat onderzoekers uit diverse teams van Wageningen UR projecten leiden, en daarbij hun eigen netwerk van experts inzetten. Zo hebben we de afgelopen jaren met budget voor circa 70 fte in de praktijk jaarlijks ruim 200 experts van Wageningen UR in de uitvoering van ons werk kunnen betrekken.

Werkwijze
De pakketten met wettelijke onderzoekstaken Natuur & Milieu worden uitgevoerd door vier taakgroepen en een programmabureau. De bijbehorende programmanummers staan per groep vermeld.

Planbureaufuncties
Ontsluit de kennis van Wageningen UR voor het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en past deze kennis toe in de producten van het MNP, zoals de Natuurbalans en Natuurverkenning.
Programma WOT-04-006 en -007(deels)

Synthese van kennis
Integreert de sociale en omgevingswetenschappelijke kennis van Wageningen UR voor de planbureaufuncties Natuur en Milieu
Programma WOT-04-007 (deels); Programma WOT-04-002

N&M registratie
Verzamelt informatie voor wettelijke verplichte rapportages van LNV in het beleidsterrein Natuur en Milieu.
Programma WOT -04-005; Programma WOT-04-004

&M advisering
Adviseert LNV en voert toetsen uit voor LNV waar dit in het beleidsterrein Natuur en Milieu wettelijk vereist is.
Programma WOT-04-003

Borging WOT statuut
Draagt bij aan de borging van de wettelijke onderstaken Natuur & Milieu door alle relevante processen te ondersteunen, zoals communicatie, kwaliteitszorg en programmabeheer.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. P.J.W. Hinssen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Waterrecreatiesector en natuur
Voorstudie beleidsevaluatie ecosysteemdiensten
Voorstudie beleidsevaluatie decentralisatie
Vermaatschappelijking van natuurbeleid in een Europese context
Publieksenquˆte draagvlak voor natuur
NVWA-monsters meststoffen
Parknatuur fase 3 (kennistoepassingsdeel)
Ontwikkeling grondgebruik- en bezit Herijkte EHS
Ontwikkeling en toetsing theoretisch raamwerk benutting ecosysteemdiensten
NVWA-monsters meststoffen
NVK Recreatiekosten
NVK Metanatuurplanner
NVK Grondmarkt
NVK Gemeenten
NVK Gebiedsprocessen
NVK Energielandschap
Natuur- en landschapsorganisaties
Natura 2000 Actualisering romp- en derivaatgemeenschappen
Multilevel governance
Modelling an ecological network of plant-insect dynamics in the context of volatile plant metabolite profiles
Modellering landschapsbeleving
Modellering agrarisch gebied
Kritische reflecties
Krachtenveldanalyse hoogwaardige Landbouw
Kader en uitvoering monitoring en evaluatie effecten energieke samenleving
Informatievoorziening bij decentraliseerd natuurbeleid
Indicator ecosysteemdiensten
GLOBIO 2013: Invloed interactie klimaatverandering en fragmentatie op biodiversiteit
Evaluatie decentralisatie natuurbeleid
Effecten economisch innovatie- en stimuleringsbeleid op vergroening economie
Ecosysteemdiensten in economische sectoren
Ecosysteemdiensten en Innovatie in ketenverduurzaming
Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse
Beleidsevaluatie Natuurbeleid
Beleid in EU lidstaten voor ecosysteemdiensten
Authenticiteit dierlijke mest
Krachtenveldanalyse landelijk gebied
Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda Natuurverkenning
Verduurzaming handelsketens en vergroening economie
Beleid in EU lidstaten voor ecosysteemdiensten
Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda BvdL
Antarctica-CCAMLR
TMAP Referentiegebied Rottum
Reproductieproces kustbroedvogels
TMAP Zeehondenpopulaties
TMAP Kwelders
TMAP Mosselbanken
Natura 2000 Habitatrichtlijnrapportage
Natura 2000 Leefgebied soorten
Natura 2000 Standaardgegevensformulier
Natura 2000 Referentiewaarden
Internationale rapportages
Infrastructuur IN
Referentielaboratoria en NVWA-monsters meststoffen
Emissieregistratie
Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB)
Commissie Deskundigen Mestbeleid incl. CDM
Infrastructuur Agromilieu
Management Agromilieu
WOT-04-005 Monitoringsysteem Agenda Vitaal Platteland
WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie (006)
WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie
WOT-04-003 Advisering Natuur en Milieu
WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur
WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie

Classificatie

A60000 Inrichting en vormgeving van het fysieke milieu
D16000 Informatica

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie