KNAW

Onderzoek

WOT-04 Natuur en Milieu

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT-04 Natuur en Milieu
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299089

Samenvatting

De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het bestuur, de economie en de samenleving. Alleen dan kan de overheid op een verantwoorde manier alle relevante aspecten en belangen van natuur, landschap en milieu afwegen. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) verzorgt deze informatie voor de rijksoverheid, in het bijzonder voor het ministerie van Economische Zaken.

De WOT Natuur & Milieu voert diverse pakketten met Wettelijke Onderzoekstaken uit. Het grootste pakket is de bijdrage aan de Natuurplanbureaufunctie. De andere pakketten betreffen adviserende en toetsende onderzoekstaken die voortkomen uit internationale verdragen en nationale wetgeving.

De WOT Natuur & Milieu is als programma georganiseerd in een netwerkstructuur. Dit houdt in dat onderzoekers uit diverse teams van Wageningen UR projecten leiden, en daarbij hun eigen netwerk van experts inzetten. Zo hebben we de afgelopen jaren met budget voor circa 35 fte in de praktijk jaarlijks ruim 200 experts van Wageningen UR in de uitvoering van ons werk kunnen betrekken.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Drs. P.J.W. Hinssen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Indicator goederen en diensten natuur
Informatievoorziening bij gedecentraliseerd natuurbeleid
Intermediairs die de energieke samenleving mobiliseren
Natuurlijk Kapitaal en landbouw
Natuurlijk Kapitaal en recreatie
NVK - Bedrijvigheid en natuur in gebiedsprocessen
NVK - Betrokkenheid en beleving
NVK Doorwerking
NVK - Kwantitatieve scenario's
NVK - N2000 pathways
NVK - Synthese : Hoe gaan gemeenten om met decentralisatie natuurbeleid?
Rapportage Digitale Balans
Rapportage Natuurlijk Kapitaal
Rekenmodel en database kosten recreatieve ontsluiting
Waterrecreatiesector en natuur
Voorstudie beleidsevaluatie ecosysteemdiensten
Voorstudie beleidsevaluatie decentralisatie
Vermaatschappelijking natuurbeleid
Publieksenquˆte draagvlak voor natuur
NVWA-monsters meststoffen
Parknatuur fase 3 (kennistoepassingsdeel)
Ontwikkeling grondgebruik- en bezit Herijkte EHS
NVWA-monsters meststoffen
NVK Recreatiekosten
NVK Metanatuurplanner
NVK Grondmarkt
NVK Gemeenten
NVK Gebiedsprocessen
NVK Energielandschap
Natuur- en landschapsorganisaties
Natura 2000 Actualisering romp- en derivaatgemeenschappen
Multilevel governance
Modelling an ecological network of plant-insect dynamics in the context of volatile plant metabolite profiles
Modellering landschapsbeleving
Modellering agrarisch gebied
Kritische reflecties
Krachtenveldanalyse hoogwaardige Landbouw
Monitoring effecten energieke samenleving
Informatievoorziening bij decentraliseerd natuurbeleid
Toestand en trend natuurlijk kapitaal in Nederland
GLOBIO 2013: Invloed interactie klimaatverandering en fragmentatie op biodiversiteit
Evaluatie decentralisatie natuurbeleid
Effecten economisch innovatie- en stimuleringsbeleid op vergroening economie
Ecosysteemdiensten in economische sectoren
Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse
Beleidsevaluatie Natuurbeleid
Authenticiteit dierlijke mest
Overheidsinstrumentarium voor ketenverduurzaming
Krachtenveldanalyse landelijk gebied
Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda Natuurverkenning
Verduurzaming handelsketens en vergroening economie
Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda BvdL
Antarctica-CCAMLR
TMAP Referentiegebied Rottum
Reproductieproces kustbroedvogels
TMAP Zeehondenpopulaties
TMAP Kwelders
TMAP Mosselbanken
Natura 2000 Habitatrichtlijnrapportage
Natura 2000 Leefgebied soorten
Natura 2000 Standaardgegevensformulier
Natura 2000 Habitatprofielen
Nationale rapportages voor internationale verplichtingen
Infrastructuur IN
Emissieregistratie
Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB)
Commissie Deskundigen Mestbeleid incl. CDM
Infrastructuur Agromilieu
Management Agromilieu
WOT-04-005 Monitoringsysteem Agenda Vitaal Platteland
WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie (006)
WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie
WOT-04-003 Advisering Natuur en Milieu
WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur
WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie

Classificatie

D16000 Informatica

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie