KNAW

Research

Late life depression: natural history, treatment and prognosis

Pagina-navigatie:


Update content


Title Late life depression: natural history, treatment and prognosis
Period 10 / 2000 - 10 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1299707

Abstract (NL)

Promovendus Max Stek volgde vijfhonderd Leidse inwoners van 85 jaar intensief met het doel te inventariseren of depressieve verschijnselen een belangrijke rol spelen. Stek onderzocht ook de prognose en behandeling van ernstige depressies bij ouderen (55+) in de kliniek.Steks voornaamste conclusie is dat depressie inderdaad veel voorkomt en neigt naar chroniciteit. Ervaren eenzaamheid op zichzelf heeft geen effect op de mortaliteit, maar de combinatie depressie en eenzaamheidsgevoelens leidt tot een sterk verhoogde kans op overlijden, ook na correctie voor andere factoren.Slechts een kwart van de depressieve deelnemers wordt als zodanig herkend door huisarts of verpleeghuisarts. Behandeling met antidepressiva ontbreekt.Schokkend was Steks waarneming tijdens de klinische studie, dat 40 procent van de deelnemers was overleden bij vervolgonderzoek (na zes tot acht jaar). Van de overlevende groep knapte eenderde deel goed op, eenderde kende een wisselend beloop en eenderde is chronisch depressief. Weliswaar werden alle depressieve deelnemers bij de vervolgmeting specialistisch behandeld, maar geen enkele deelnemer werd ooit behandeld met ECT, Electro Convulsieve Therapie (elektroshock).Literatuurstudie en onderzoek in de dagelijkse praktijk bij ernstig depressieve ouderen, liet zien dat juist ECT een effectieve en veilige behandeling is. Op historische gronden wordt ECT in Nederland echter relatief weinig toegepast bij ernstig depressieve ouderen.De World Health Organisation schat dat depressie over dertig jaar na hart- en vaatziekten de belangrijkste verzoorzaker zal zijn van invaliditeit, lage levenskwaliteit, zorggebruik en sterfte. In Nederland zal het aantal oudste ouderen (85+) in dezelfde periode ruim verdubbelen, maar studies over depressie bij oudste ouderen zijn tot dusver schaars.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. R.G.J. Westendorp
Doctoral/PhD student Prof.dr. M.L. (Max) Stek

Classification

D23363 Geriatrics
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation