KNAW

Onderzoek

De invoering van een zorgbrede terminologie: wat betekent dit voor de...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De invoering van een zorgbrede terminologie: wat betekent dit voor de Nederlandse gezondheidszorg?
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.nictiz.nl
Onderzoeknummer OND1301519
Leverancier gegevens website Nationaal ICT Instituut in de Zorg (NICTIZ)

Samenvatting

De zorg is een zeer informatie-intensieve sector. Dit geldt voor zowel de directe patiëntenzorg alsook voor de activiteiten voor registratie en declaratie. Met name voor de vastlegging van patiëntgegevens bestaat geen eenduidige universele taal. In de huidige situatie wordt gebruik gemaakt van classificatiestelsels welke bedoeld zijn om gegevens van patiënten in categorieën van bijvoorbeeld ziekten of verrichtingen in te delen. Deze stelsels zijn vaak niet ontworpen voor directe patiëntenzorg maar voor statistiek en verrekening van kosten, en daarmee a-priori ook minder geschikt voor de vastlegging van het dagelijks handelen. De stelsels missen het detail dat nodig is in de directe zorg, en voor een veilige gegevensuitwisseling. De door velen gepropageerde eenmalige vastlegging in één enkel (virtueel) patiëntendossier, welke voor alle geautoriseerde behandelaren toegankelijk is, vereist dat termen niet alleen op eenduidige wijze worden vastgelegd maar ook door anderen (medebehandelaren) op dezelfde wijze worden begrepen als ze door de vastlegger bedoeld zijn. Dit vraagt om eenheid van taal. In het afgelopen decennium is er een groeiende belangstelling voor klinische terminologie waar te nemen. Het begrip kan omschreven worden als de verzameling van standaardtermen met hun synoniemen, die in de directe patiëntenzorg gebruikt kan worden voor de vastlegging van alle klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten, en de besluitvorming. In opdracht van NICTIZ is een onderzoek uitgevoerd door de vakgroep Medische Informatica, UMC St Radboud Nijmegen in samenwerking met de vakgroep Klinische Informatiekunde, AMC, Amsterdam. Hoofddoel van het onderhavige onderzoek was vast te stellen of het zinvol is om op korte termijn tot een brede invoering van zo'n klinische terminologie in Nederland te komen, en zo ja, voor welke specifieke zorgsectoren. Tevens is een inschatting gemaakt van de kosten die hieraan zijn verbonden (zowel primair als secundair). In een samenwerking tussen de Engelse NHS (National Health Service), en CAP (College of American Pathologists) is in de afgelopen jaren een klinische terminologie ontwikkeld en op de markt gebracht onder de naam SNOMED CT (Clinical Terms). SNOMED CT wordt mondiaal gezien als de voornaamste kandidaat om de de facto wereldstandaard te worden als klinische terminologie. Hoewel het onderzoek zich toegespitst heeft op SNOMED CT is tevens de vraag gesteld of er alternatieven zijn. - Resultaten. De resultaten van dit onderzoek alsmede aanbevelingen ten aanzien van de invoering van een zorgbreed terminologiesysteem zijn vervat in het eindrapport Introduction of a Clinical Terminology in the Netherlands; Needs, Constraints, Opportunities. In het rapport worden 6 aanbevelingen gedaan, waaronder het uitvoeren van 2 substantiële real life experimenten. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het onderzoek heeft NICTIZ de normcommissie Terminologie gevraagd voorbereidingen ten behoeve van twee substantiële real life experimenten met SNOMED CT uit te werken. Deze voorbereidingen bestaan uit het vaststellen van de doelstellingen, criteria en scope van de twee experimenten. Op basis van de resultaten van de experimenten zal een advies uitgebracht worden of en op welke wijze SNOMED CT als nationale standaard ingevoerd kan worden. Daarnaast is voor iedereen, die geïnteresseerd is in de problematiek rondom de nationale invoering van SNOMED CT, onlangs een discussielijst geopend. De voertaal binnen de discussielijst is in het Engels om ook zoveel mogelijk buitenlandse bijdragen toe te laten.

Samenvatting (EN)

Research has been done into the needs, constraints and opportunities of the introduction of a clinical terminology in the Netherlands. In a collaboration with the British NHS (National Health Service) and the CAP (College of American Pathologists) a clinical terminology has been introduced under the name SNOMED CT (Clinical Terms). Further to the recommendations of the 2003 report the standards committee of SNOMED CT has been asked to prepare two substantial real life experiments with SNOMED CT. On the basis of the experiments an advice will be issued on whether and in which way SNOMED CT should be introduced as the national standard.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. P.E. Zanstra

Classificatie

D16400 Informatiesystemen, databases
D21100 Bioinformatica, biomathematica

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie