KNAW

Onderzoek

Voetzoolaandoeningen bij vleeskuikens

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Voetzoolaandoeningen bij vleeskuikens
Looptijd 2003 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1301886

Samenvatting

Doel van het project is het reduceren van het aantal voetzoolaandoeningen bij vleeskuikens onder Nederlandse omstandigheden, resulterend in een betere gezondheid en welzijn van de dieren. Daarnaast zal het project een monitoringstool ontwikkelen waarmee in de (Europese) praktijk de aard en ernst van voetzoolproblemen makkelijk kan worden vastgesteld. In de Nederlandse praktijk komen voetzoolaandoeningen veelvuldig voor, maar er zijn geen exacte cijfers beschikbaar over de prevalentie. Cijfers afkomstig van een onderzoek in Zweden geven echter aan dat de prevalentie onacceptabel hoog kan zijn: 34% van de onderzochte koppels had matige of ernstige voetzoolaandoeningen. Het huidige project is gefaseerd opgezet. Fase 1 is gestart in 2003 en loopt door in 2004. In deze fase wordt een deskstudie gedaan naar mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op het optreden van voetzoolaandoeningen. Een factor die met name aandacht krijgt is de strooiselkwaliteit. De tools voor het vaststellen van voetzoolproblemen zullen in internationaal verband tegen het licht worden gehouden, en getracht wordt één uniforme methode met een breed draagvlak te ontwikkelen. Fase 2 start in de tweede helft van 2004 en betreft dierexperimenteel onderzoek waarin één van de factoren die uit de deskstudie naar voren is gekomen onder de loep wordt genomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in enkele afdelingen van de nieuwe vleeskuikenaccommodatie van Het Spelderholt in Lelystad. Co-financiering vindt plaats door het Productschap voor Pluimvee en eieren (PPE). Hiermee krijgt fase 2 een grotere omvang. Werkplan 2004:
In 2004 zal rapportage plaatsvinden middels een artikel in het vakblad Pluimveehouderij en een Praktijkrapport. De resultaten m.b.t. de monitoringstool voor het vaststellen van voetzoolproblemen zullen in een internationaal wetenschappelijk artikel worden gepubliceerd. Er worden aanbevelingen gedaan voor mogelijke vervolgprojecten.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. T.B. Rodenburg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22100 Microbiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie