KNAW

Onderzoek

Groepshuisvesting konijnen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Groepshuisvesting konijnen
Looptijd 01 / 2005 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1301887

Samenvatting

Doel:
In de beleidsnota Dierenwelzijn (LNV) is aangegeven dat de huidige kooihuisvesting van voedsters onacceptabel is omdat deze negatieve effecten heeft op het welzijn van de dieren. Ook maatschappelijke organisaties, zoals de Dierenbescherming, vragen om een meer welzijnsvriendelijke huisvesting van voedsters. Omdat groepshuisvesting of gedeeltelijke groepshuisvesting een hogere kostprijs heeft is het noodzakelijk om niet alleen het huisvestingssysteem aan te passen maar ook een nieuw ketenconcept te ontwikkelen voor meer welzijnsvriendelijk geproduceerd konijnenvlees. Onderzoek naar de haalbaarheid van meer welzijnsvriendelijke houderij van voedsters, verbeteren van de keten communicatie en het ontwikkelen van een ketenconcept voor een meer welzijnsvriendelijke geproduceerd konijnenvlees.

Werkwijze:
Dit project bestaat uit twee trajecten, die parallel lopen en onderling afstemmen via vergaderingen van klankbordgroep en gebruikersgroepen. De projectleider begeleidt beide trajecten en heeft dus overzicht op de ontwikkeling van de resultaten en bepaalt de momenten van afstemming.
Technisch onderzoek naar de haalbaarheid van systemen van groepshuisvesting of gedeeltelijke groepshuisvesting in de praktijk wordt gezamenlijk met een aantal praktijkbedrijven uitgevoerd. Regelmatig worden resultaten teruggekoppeld naar de werkgroep welzijn van de NOK, maar ook meer sectorbreed. Na ieder onderzoekstraject is een go/no go moment ingesteld waarop besloten wordt of wordt doorgegaan met het onderzoek en zo ja, in welke richting.
Onderzoek naar de afstemming tussen huidige ketenpartijen en het ontwikkelen van een ketenconcept voor een meer welzijnsvriendelijk geproduceerd konijnenvlees. Hier wordt voortgebouwd op een traject dat gestart is in de tweede helft van 2005.In 2005 is een pre-analyse van de keten uitgevoerd. In 2006 wordt d.m.v. een appreciative inquiry techniek onderzocht hoe de keten kan worden verbeterd en hoe een ketenconcept voor meer welzijnsvriendelijke huisvesting eruit kan zien. De projectgroep werken nauw samen met een gebruikersgroep bestaande uit konijnenhouders en vertegenwoordigers van ketenpartijen. Zij betrekken weer andere ketenpartijen bij het onderzoek, o.a. door het organiseren van een workshop. Alle acties worden afgestemd tussen de kerngroep en de gebruikersgroep. Regelmatig vindt overleg plaats waarop besloten wordt of en hoe het onderzoek wordt voortgezet. Doel is om ketenpartijen uiteindelijk zelf projecten op te laten pakken waardoor de afstemming binnen de keten wordt verbeterd en een nieuw ketenconcept wordt ontwikkeld.

Resultaten:
haalbaarheid van groepshuisvesting en/of combi-huisvesting in de praktijk, onderzoek naar specifieke problemen die in deze huisvestingsvormen optreden;
(voorbeeld) projecten gedefinieerd en uitgevoerd door ketenpartijen ter verbetering van afstemming in de keten of het opstellen van een nieuw ketenconcept.
nieuwe netwerken van konijnenhouders en ketenpartijen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Knowledge need:
The rabbit meat production sector has identified two major goals:
- Improved animal welfare by introducing group housing of does.
- Improved cooparation in the vertical production chain.
Improving the relationships between different parties in the chain and development of a chain concept for welfare friendly rabbit keeping.

Objectives:
Development and implementastion of a housing system for does and development of a concept for coorapertion in the vertical chain for meat from more welfare friendly rabbit housing systems

Results:
Report: Definition of feasibility of group housing or combi-housing on commercial farms, studies of specific problems appearing in alternative housing systems;
Projects initiated by different participants of the rabbit meat chain to tune chain communication or to develop a new rabbit meat chain.
Networks of producers and other relevant partners of the rabbit meat chain

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. I.C. de Jong

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21700 Fysiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie