KNAW

Research

National environment indicator

Pagina-navigatie:


Update content


Title National environment indicator
Period 01 / 2003 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1302108

Abstract (NL)

Doel:
Het instrument NMI beschrijft de milieubelasting op een integrale wijze waarbij naast volume ook andere relevante aspecten zoals emissie en schadelijkheid tot uitdrukking komen. De NMI zal ook worden ingezet bij de (tussen)evaluatie van het nieuwe gewasbeschermingsbeleid, zoals neergelegd in de Beleidsno­ta Duurzame Gewasbescherming. Hiertoe zijn in de Beleidsnota twee evaluatiemo­menten opge­nomen, te weten in 2006 en in 2010.

Doelstelling:
Het projectplan Nationale Milieu Indicator 2004 moet leiden tot een NMI die:
- inhoudelijk, functioneel en positioneel draagvlak heeft bij de convenantpartners van de Nota Duurzame Gewasbescherming;
- in staat is om op transparante wijze berekeningen uit te voeren vanuit verschillende beleidsoptieken (vb Toelatingsbeleid, Milieukwaliteitsbeleid);
- kan rekenen op internationaal wetenschappelijk draagvlak;

Hierdoor levert de NMI een geaccepteerde bijdrage leveren aan het monitoren van de milieugevolgen die voortvloeien uit het lopende nationale gewasbeschermingsbeleid.

Werkwijze:
De regie van de jaarlijkse evaluatie is in handen van het Milieu & Natuurplanbureau. Overleg met MNP vindt plaats over zowel de inhoud als de bijbehorende organisatorische aanpak. Dit overleg maakt deel uit van het werkplan NMI-2004. Het werkplan NMI-2004 wordt in nauw overleg met VROM en LNV opgesteld en buiten het staande budget van DWK-416 gefinancierd

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. J.W. Deneer
Researcher Ing. R.A. Smidt
Project leader Ir. R.C.M. Merkelbach

Related research (upper level)

Classification

D11000 Mathematics
D18100 Exploitation and management physical environment
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation