KNAW

Onderzoek

Consumentensegmentering voedselveiligheid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Consumentensegmentering voedselveiligheid
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302132

Samenvatting

[Doel van het project]:
Het project concentreert zich op een beter begrip van consumenten vanuit het oogpunt dat consumenten een onderdeel zijn van de voedselketen en eigen verantwoordelijkheden hebben. Hun doen en laten is medebepalend voor het reilen en zeilen van de voedingsmarkt.
Verbetering van het zicht op consumenten en de overeenkomsten en verschillen tussen groepen consumenten is behulpzaam voor het funderen van beleid dat zich enerzijds richt op de doelstelling consumentenvertrouwen in voedselveiligheid te borgen en anderzijds consumenten actief te betrekken bij het voedselveiligheidsbeleid.
Verbetering van het inzicht in consumenten manoeuvreert tussen de wetenschap dat de consument niet bestaat en dat er evenmin beleid gemaakt kan worden voor elke individuele consument. Omdat volstrekte uniformiteit en pluriformiteit van beleid geen opties zijn, is het belangrijk te zoeken naar wegen hoe moderne consumenten te clusteren zijn. Verschillende (groepen van) consumenten hebben uiteenlopende percepties van voedselveiligheid, in het bijzonder ook in het licht van de multiculturele samenleving.
Het is een doelstelling van dit project in kwalitatieve en kwantitatieve zin uiteenlopende consumentenpopulaties (gedragskenmerken, achtergrondvariabelen, grootte, e.d.) te karakteriseren om op basis hiervan beleid behulpzaam te zijn bij het bepalen van doelgroepen en de wijze waarop bepaalde doelgroepen (on)aanspreekbaar oftewel (on)bereikbaar zijn (denk bijv. aan de wantrouwenden , de onverschilligen en de vertrouwenhebbenden ). Het project toetst de hypothese dat consumenteninteractie en participatie bijdraagt aan het herstel of behoud van het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van voedsel door uiteenlopende (groepen) consumenten te onderscheiden met uiteenlopende wensen ten aanzien van communicatie en interactie rond voedselveiligheid.
[Werkwijze van het project]:
-Er wordt een conceptuele beschrijving gegeven van methoden voor consumentensegmentering rond voedselveiligheid. De aandacht gaat uit naar het debat dat momenteel wordt gevoerd over de (verklarings)kracht van respectievelijk klassieke variabelen (opleiding, inkomen, sekse, e.d.) en moderne variabelen (waarden, leefstijl, e.d.) om moderne mensen te begrijpen en in (doel)groepen in te delen. Deze discussie vormt de grondslag om in navolging van Weten, wensen en waarden (Voedingscentrum 2003) tot een enquête te komen waarin beide soorten van variabelen worden meegenomen om zicht te krijgen op consumentenpercepties. -Naast deze innovatie is de volgende stap dat de kwalitatieve en kwantitatieve benadering van (het groeperen van) consumenten wordt vervolgd met het maken van de overgang van percepties (houdingen) naar gedrag (handelen). Aansluiting wordt gezocht bij experimentele methoden van gedragsonderzoek. Dit betekent dus dat houdingen en handelingswijzen in één studie worden meegenomen. Doorgaans gebeurt dit gescheiden van elkaar, zodat er ook geen sprake is van één en dezelfde onderzoekspopulatie die op beide onderwerpen aan onderzoek wordt onderworpen. Het gebruikmaken van een zelfde respondentenpopulatie om hun houdingen en handelingswijzen te segmenteren is in dit project wél de bedoeling.
[Beoogde (tussen) resultaten van het project]:
Rapport en enkele artikelen in (inter)nationale tijdschriften.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. G.B. Dijksterhuis
Onderzoeker Drs. A.P.W. Kole
Onderzoeker Dr. M. Kornelis
Projectleider Dr. J.C. Dagevos

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D23340 Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie