KNAW

Research

Entrepreneuring in networks: case plant

Pagina-navigatie:


Update content


Title Entrepreneuring in networks: case plant
Period 03 / 2004 - unknown
Status Completed
URL http://www.syscope.nl/
Research number OND1302217

Abstract (NL)

Doel van het project
Het doel van dit project is bijdragen aan het activeren en faciliteren van twee praktijknetwerken in de plantaardige en/of multifunctionele landbouw, met speciale aandacht voor de rollen van zgn. voorlopers en volgers, hun onderlinge interactie en de interactie met hun omgeving. Werkwijze van het project
In dit project wordt de rol van ondernemerschap in praktijknetwerken in twee praktijknetwerken onderzocht. Voor beide cases worden in hoofdlijnen dezelfde activiteiten uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgevers en/of projectleiders van de cases wordt een plan van aanpak geformuleerd. Onderdelen hiervan zijn het benaderen van actoren, procesontwerp, communicatie en timing; Bijdragen aan de opstart van het netwerk, o.a. bij de benadering van actoren; Ontwerpen van formats voor dataverzameling (vragenlijsten). Hierbij wordt voortgebouwd op kennis die in eerdere projecten is opgedaan, en die wordt samengevoegd en verder ontwikkeld in DWK 433 project Ondernemers in beweging ; Dataverzameling; Een aantal belangrijke vragen zullen waarschijnlijk niet alleen door eenmalige interviews beantwoord kunnen worden. Dit zijn vragen als : Wie praat met wie? Wie wordt door wie beïnvloed? Welke effecten sorteert dit? Welke belemmeringen ondervinden deelnemers in het netwerk? Om hier een vinger achter te kunnen krijgen, zal aan het eind van het jaar nogmaals informatie verzameld worden. Dit in de vorm van interviews, of door bijwonen van bijeenkomsten; Analyse resultaten, trekken conclusies, formuleren aanbevelingen. Rapportage van de bevindingen. Beoogde (tussen) resultaten van het project
Het project beoogd twee typen resultaat op te leveren: Een rapport waarin de verkregen inzichten worden gerapporteerd, met name die over de effecten van rollen van voorlopers en volgers, hun onderlinge interactie en interactie met hun omgeving, op het functioneren van het netwerk en de kennisverspreiding. Een positieve bijdrage aan de opstart van twee praktijknetwerken.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. L.W. Balk-Theuws
Researcher Dr.ir. A.J. de Buck
Researcher Dr.ir. J.A.A.M. Verstegen
Researcher Ir. P.L. de Wolf
Project leader Ir. E.H. Poot

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation